...
Panel administracyjny
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
16/04/2015 09:09

KM 220/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.05.2015r o godz.9.20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w Goczałkowicach Zdroju w budynku mieszkalnym przy Alei I/10, zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00044549/7.

Prawo odrębnej własności w/w lokalu wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej zam. Goczałkowice Zdrój ul. Aleja I 10.

Budynek mieszkalny składa się z dwóch części z osobnymi niezależnymi wejściami, w każdej części na parterze i piętrze wyodrębniono lokal mieszkalny ( lokal mieszkalny nr 1 i lokal mieszkalny nr 2).

Wyceniany lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 102,76 m2 mieści się na parterze i piętrze w części starszej budynku posadowionej bliżej ulicy. Składa się z 4 pokoi, 2 łazienek, kuchni, przedpokoju, spiżarki i wiatrołapu. Do lokalu mieszkalnego przynależą trzy pomieszczenia piwniczne o łącznej pow. użytkowej 18,52 m2. Lokal mieszkalny użytkowany jest na potrzeby mieszkaniowe dłużników i matki dłużnika, która mieszka na parterze.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 2515/72 o pow. 745 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą włączenie do użytku właścicieli lokali, objętej KW nr KA1P/00020107/3 wynoszący 435/1000 części .

Na działce posadowiony jest także wolnostojący budynek garażu dwustanowiskowego, który wszedł w skład nieruchomości wspólnej. Dłużnicy użytkują prawą część garażu patrząc od strony wjazdu na posesję.

 

Nieruchomość KA1P/00044549/7 oszacowana została na kwotę 289 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 216 750 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
13/04/2015 10:54

KM 647/00 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18.05.2015r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Pszczynie ul.Bogedaina 14, sala 128 odbędzie się:

                                                         D R U G A         L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej- działka gruntu nr 209/71 będącej przedmiotem prawa własności, zabudowanej budynkiem produkcyjnym (ferma drobiu) z częścią biurowo-socjalno-mieszkalną, położonej w Górze przy ul. Mokrej 3. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr KA1P/00016977/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz Józefa i Renaty Wąsek

w ustawowej wspólności małżeńskiej w udziale 1/2 części oraz Jadwigi Wąsek i Józefa Wąsek , każdy w udziale 1/4 części.

Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Mokrej -z działki nr 94 stanowiącej własność Gminy Miedźna, a następnie za pośrednictwem ustanowionej służebności gruntowej tj. nieutwardzoną drogą biegnącą po działkach nr 397/71( KW nr KA1P/00021401/1), 206/71 ( KW nr KA1P/00016975/7), 207/71

( KW nr KA1P/00021901/6), 208/71 ( KW nr KA1P/00016978/8), stanowiącą pas o szerokości pięciu metrów wzdłuż granicy z działką nr 96.

Konfiguracja terenu płaska .Działka o pow. 4160 m2 ma kształt wydłużonego prostokąta.

Posadowiony na działce budynek fermy drobiu wybudowany został w technologii tradycyjnej około 1974 r. Jest to obiekt składający się z jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej o pow. użytkowej 1080 m2

i dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalno-mieszkalnej o pow. użytkowej 124 m2, częściowo podpiwniczony , murowany z pustaków. W wydzielonej części mieszkalnej o pow. uż. 64 m2 na piętrze budynku z osobnym wejściem poprzez klatkę schodową znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. W przyziemiu mieści się pomieszczenie garażowe o pow. użytkowej 38,98 m2. Do budynku hali produkcyjnej przylega jednokondygnacyjny budynek kotłowni o pow. uż. 50,88 m2, nie podpiwniczony, murowany z pustaków, z dachem konstrukcji drewnianej krytej papą , wybudowany ok. 1987 roku.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym-prawem dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości w części dotyczącej udziału dłużników Józefa i Renaty Wąsek .

 

Wartość udziału przysługującego dłużnikom Renacie i Józefowi Wąsek w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 bez uwzględnienia prawa dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości ustalono na kwotę

210 500 zł.

Wartość udziału przysługującego dłużnikom w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej , zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 z uwzględnieniem prawa dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości ustalono na kwotę 126 500 zł.

 

Wartość udziału przysługującego Józefowi Wąsek w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 ustalona została na kwotę 105 250 zł.

Wartość udziału przysługującego Jadwidze Wąsek w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 ustalona została na kwotę 105 250 zł.

Łącznie kwota oszacowania nieruchomości wynosi 421 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.280 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
09/04/2015 13:25

Kmp 23/13

OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dniu 14.05.2015r o godz.14.30 w miejscowości Pszczyna, ul. Wesoła 26a odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Przyczepa kempingowa, Kip, rok prod. 1983, nr rej.SPS 56WF.

1

6.000,00

6.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
23/03/2015 13:03

KM 2022/07

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.04.2015r. o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Kosmonautów 16 ,składającej się z działki gruntu nr 34/801 o pow. 956 m2 , dla której założona jest księga wieczysta nr  KA1P/00021883/3 prowadzona

w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników: Natalii Morkisz w 5/8 cz.,Roberta Morkisz w 1/8 cz. ,Adrianny Bażanowskiej w 1/8 cz. oraz Wiktora Morkisz w 1/8 cz.

Na działce gruntu o kształcie trapezu posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 149,05 m2 z dobudowanym garażem o pow. użytkowej 29,36 m2, dwukondygnacyjny, wolnostojący, nie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70-tych ubiegłego wieku, murowany z pustaków, nie zgłoszony do użytkowania.

 

Nieruchomość KA1P/00021883/3 oszacowana została na łączną kwotę 260 000 w tym:

-wartość udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości przysługującego Natalii Morkisz

na kwotę 162 500 ;

-wartość udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości przysługującego Robertowi Morkisz na kwotę 32 500 ;

-wartość udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości przysługującego Adriannie Bażanowskiej na kwotę 32 500 ;

-wartość udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości przysługującego Wiktorowi Morkisz na kwotę 32 500 ;

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.195 000zł(łącznie).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
18/03/2015 14:45

KM 1616/11 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.04.2015r. o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

udziału 6847/10000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Moniuszki 39 , należącego do dłużnej spółki .Nieruchomość gruntowa , którą stanowi działka gruntu nr 1050/150

o pow. 490 m2 zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym ,zapisana jest w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00039856/4.

Na działce gruntu o kształcie regularnego wielokąta posadowiony jest budynek,dwukondygnacyjny, wielomieszkaniowy o pow. użytkowej 594,63 m2, z poddaszem użytkowym, w zabudowie szeregowej, podpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 1998-1999.

W budynku mieści się 7 lokali mieszkalnych i cztery garaże oraz komórki lokatorskie w piwnicy.

Z budynku zostały wyodrębnione dwa lokale nr 1 i 2 o łącznym udziale w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3153/10000 części. Stan techniczny budynku średni.

 

Wartość udziału 6847/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym zapisanej w księdze wieczystej KA1P/00039856/4 ustalona została na kwotę

727 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 545 250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
09/03/2015 13:18

KM 2513/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.04.2015r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 118 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00014133/9 składającej się z dwóch przylegających do siebie niezabudowanych działek gruntu o nr 606/268 i 913/267 , zakrzewionych i zadrzewionych. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników

w ustawowej wspólności. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki nr 606/268 o pow. 3 440 m2 oraz działki nr 913/267 o pow. 5 010 m2 o łącznej pow. 8 450 zł.

Nieruchomość położona jest w Studzionce w rejonie ulicy Leonida Teligi. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości najpierw nieutwardzona ulicą Teligi do jej końcowego odcinka, dalej pieszo ok. 500 m przez tereny leśne w kierunku Stawu Okrągły. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy wschodnim brzegu w/w stawu w ten sposób,że jej zachodnia granica stanowi część grobli. Działki tworzą teren

o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana została na kwotę 15 000 zł .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:10 000 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
09/03/2015 13:18

KM 390/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20.04.2015r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala 128 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 27/28, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00075213/9. Prawo odrębnej własności nieruchomości lokalu wpisane jest na rzecz dłużnika (udział w prawie nr 1) w 1/2 części oraz osoby nie związanej z niniejszą egzekucją ( udział w prawie nr 2) w 1/2 części. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej KW nr KA1P/00058237/8, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 691/28 do dnia 05.12.2089r. oraz własności części wspólnych budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 345/10000 części.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 28 o pow. użytkowej 59,60 m2 usytuowany jest na 4 piętrze

( ostatnim) w budynku wielomieszkaniowym. Do lokalu przynależy piwnica nr 30 o pow. 3,67 m2.

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki , wc i przedpokoju. Z jednego pokoju wyjście na balkon ( loggię). Pokoje w układzie rozkładowym. Ekspozycja lokalu dwustronna.

 

Wartość 1/2 cz. udziału dłużnika w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego objętego KW

nr KA1P/00075213/9 wynosi 62 500 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:dwie trzecie wartości oszacowania j. kwotę 41.666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.