...
Panel administracyjny
Obieszczenie o licytacji ruchomości
27/02/2015 15:00

KM 1179/13 i inne

 

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 26.03.2015r o godz. 14.30 w Pszczynie przy ul. Dobrawy 3 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Telewizor kolor. m-ki SAMSUNG 42 cale

1

2.000,00

2.000,00

2

 

Stolik okrągły , kolor ciemny brąz + 4 krzesła metalowe, obicie drewniane kolor ciemny brąz

6 kompletów

cena kompletu 250,00

cena 6 kompletów 1500,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
06/02/2015 09:30

KM 2791/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08.04.2015r. o godz. 8.20 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 242 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Cienistej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00051569/5, stanowiącej własność dłużniczki

w 1/2 części ( udział w prawie nr 2).

Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieprzylegających do siebie działek gruntu o nr 1958/4

o pow. 1707 m2 oraz 1958/7 o pow. 1344 m2, o kształcie trapezu. Każda z działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .

Działki nieogrodzone, w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. W Studium nieruchomość oznaczona symbolem C.81MN;strefa mieszkaniowa, tereny zabudowy jednorodzinnej.

Ze względu na położenie i dostępność komunikacyjną działki nie tworzą zorganizowanej gospodarczo całości, a tym samym mogą być przedmiotem oddzielnego zbycia.

 

Udział dłużnika w wys. 1/2 cz. w nieruchomości KA1P/00051569/5 oszacowany został na kwotę

105 500 w tym wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/4 wynosi 59 000 natomiast wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/7 wynosi 46 500 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 70 333,33 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Udział w prawie nr 1 w wys. 1/2 części wyżej opisanej nieruchomości jest przedmiotem

II licytacji wyznaczonej na 08.04.2015r. na godz. 8.45.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
06/02/2015 09:29

KM 1624/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08.04.2015r o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 118 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Cienistej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00051569/5, stanowiącej własność dłużnika

w 1/2 części ( udział w prawie nr 1 ).

Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieprzylegających do siebie działek gruntu o nr 1958/4

o pow. 1707 m2 oraz 1958/7 o pow. 1344 m2, o kształcie trapezu. Każda z działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .

Działki nieogrodzone, w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. W Studium nieruchomość oznaczona symbolem C.81MN;strefa mieszkaniowa, tereny zabudowy jednorodzinnej.

Ze względu na położenie i dostępność komunikacyjną działki nie tworzą zorganizowanej gospodarczo całości, a tym samym mogą być przedmiotem oddzielnego zbycia.

 

Udział dłużnika w wys. 1/2 cz. w nieruchomości KA1P/00051569/5 oszacowany został na kwotę

105 500 w tym wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/4 wynosi 59 000 natomiast wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/7 wynosi 46 500 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 70 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Udział w prawie nr 2 w wys. 1/2 części wyżej opisanej nieruchomości jest przedmiotem

II licytacji wyznaczonej na 08.04.2015r. na godz. 8.20.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
04/02/2015 15:13

KM 2325/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18.03.2015r o godz. 8.40 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Ćwiklicach przy ul. Wolności 3 , zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00025914/8.

Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników :

Henryk Staszek w 5/8 cz.; Tomasz Staszek w 1/8 cz.;Krzysztof Staszek w 1/8 cz., Marcin Staszek w 1/8 cz. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo własności działki gruntu nr 525/42 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętym KW nr KA1P/00016552/6 wynoszącym 1/2 cz.

Działka gruntu o pow. 1030 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym zaadaptowanym na garaż. W 1982 roku ustanowiono odrębną własność dwóch lokali mieszkalnych : lokalu nr 1 na parterze i przedmiotowego lokalu nr 2 na piętrze. Budynek garażu jest częścią nieruchomości wspólnej.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 81,90 m 2 położony na pierwszym piętrze w budynku jednorodzinnym składa się z trzech pokoi, kuchni , hallu, spiżarki , łazienki i wc, klatki schodowej.

Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu.

 

Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego zapisanego w KW nr KA1P/00025914/8 oszacowane zostało na łączną kwotę 119 000 z czego wartość udziału dłużnika :

Henryka Staszka wynosi 74 375 ;

Tomaszka Staszka wynosi 14 875 ;

Krzysztofa Staszka wynosi 14 875 ;

Marcina Staszka wynosi 14 875 ;

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:79 333,33 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
04/02/2015 14:36

KMp23/13

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię w  Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2015r. o godz. 14.00 w miejscowości Pszczyna, ul. Wesoła 26a odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Przyczepa kempingowa, Kip, rok prod. 1983, nr rej.SPS 56WF.

1

6.000,00

6.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
28/01/2015 11:31

KM 1377/14 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.03.2015r. o godz. 8.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej- działka gruntu nr 209/71 będącej przedmiotem prawa własności, zabudowanej budynkiem produkcyjnym (ferma drobiu) z częścią biurowo-socjalno-mieszkalną, położonej w Górze przy ul. Mokrej 3. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr KA1P/00016977/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz Józefa i Renaty Wąsek

w ustawowej wspólności małżeńskiej w udziale 1/2 części oraz Jadwigi Wąsek i Józefa Wąsek , każdy w udziale 1/4 części.

Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Mokrej -z działki nr 94 stanowiącej własność Gminy Miedźna, a następnie za pośrednictwem ustanowionej służebności gruntowej tj. nieutwardzoną drogą biegnącą po działkach nr 397/71( KW nr KA1P/00021401/1), 206/71 ( KW nr KA1P/00016975/7), 207/71

( KW nr KA1P/00021901/6), 208/71 ( KW nr KA1P/00016978/8), stanowiącą pas o szerokości pięciu metrów wzdłuż granicy z działką nr 96.

Konfiguracja terenu płaska .Działka o pow. 4160 m2 ma kształt wydłużonego prostokąta.

Posadowiony na działce budynek fermy drobiu wybudowany został w technologii tradycyjnej około 1974 r. Jest to obiekt składający się z jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej o pow. użytkowej 1080 m2

i dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalno-mieszkalnej o pow. użytkowej 124 m2, częściowo podpiwniczony , murowany z pustaków. W wydzielonej części mieszkalnej o pow. uż. 64 m2 na piętrze budynku z osobnym wejściem poprzez klatkę schodową znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. W przyziemiu mieści się pomieszczenie garażowe o pow. użytkowej 38,98 m2. Do budynku hali produkcyjnej przylega jednokondygnacyjny budynek kotłowni o pow. uż. 50,88 m2, nie podpiwniczony, murowany z pustaków, z dachem konstrukcji drewnianej krytej papą , wybudowany ok. 1987 roku.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym-prawem dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości w części dotyczącej udziału dłużników Józefa i Renaty Wąsek .

 

Wartość udziału przysługującego dłużnikom Renacie i Józefowi Wąsek w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 bez uwzględnienia prawa dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości ustalono na kwotę

210 500 zł.

Wartość udziału przysługującego dłużnikom w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej , zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 z uwzględnieniem prawa dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości ustalono na kwotę 126 500 zł.

 

Wartość udziału przysługującego Józefowi Wąsek w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 ustalona została na kwotę 105 250 zł.

Wartość udziału przysługującego Jadwidze Wąsek w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 ustalona została na kwotę 105 250 zł.

Łącznie kwota oszacowania nieruchomości wynosi 421 000,oo zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 315 750,oo zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/01/2015 12:17

 

KM 1132/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04.03.2015r. o godz. 8.50 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 12 , sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Woli przy ul. Górniczej 18, zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00046325/5.

Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego wpisane jest na rzecz dłużnika.

Lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 60,20 m2 usytuowany jest na trzecim piętrze w budynku wielorodzinnym. Lokal jest funkcjonalny. Składa się z trzech pokoi, łazienki , wc, przedpokoju i kuchni. Pomieszczenia w układzie rozkładowym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,90 m 2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 661/10484, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych KW nr KA1P/00037965/7.

 

Nieruchomość KA1P/00046325/5 oszacowana została na kwotę 135 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 90 000 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika : Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


Obieszczenie o licytacji ruchomości
20/01/2015 15:06

KM 1179/13

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.02.1015r. o godz. 13.00 w Pszczynie przy ul. Dobrawy 3 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Telewizor kolor. m-ki SAMSUNG 42 cale

1

2.000,00

2.000,00

2

 

Stolik okrągły , kolor ciemny brąz + 4 krzesła metalowe, obicie drewniane kolor ciemny brąz

6 kompletów

cena kompletu 250,00

cena 6 kompletów 1500,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.