...
Panel administracyjny
Obieszczenie o licytacji ruchomości
22/07/2014 12:12

KM 1371/12 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.08.2014r. o godz.14.00 w miejscowości Pszczyna, ul. Braci Jędrysików  5L/5 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Komplet wypoczynkowy , kolor biały, obicie skóropodobne

1

1.000,00

1.000,00

2

 

Laptop SAMSUNG R540 NP-R540-JA 06PL

1

500,00

500,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
14/07/2014 16:38

KM 1179/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.09.2014r o godz. 9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przysługującego Piotrowi Molińskiemu i Teresie Molińskiej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej w wys. 1/2 części oraz Robertowi Molińskiemu w 1/2 części. Dla lokalu urządzona jest księga wieczysta nr KA1P/00051112/7 zapisana w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Lokal użytkowy położony w Pszczynie przy ul. Dobrawy 3, o powierzchni użytkowej 144,60 m2.

Obejmuje pomieszczenia piwnicy, pomieszczenia parteru i pomieszczenia poddasza. Parter obejmuje pomieszczenie konsumpcyjno barowe, salę na półpiętrze, dwie sale gier, WC męski i damski oraz dwa pomieszczenia zaplecza i korytarz. Poddasze obejmuje niewielką kuchnię , pokój ( stróżówka) , dwa korytarze i łazienkę. W lokalu jest prąd , gaz , woda i kanalizacja oraz CO etażowe gazowe.

Lokal jest ubezpieczony w Warcie. Dłużnik Piotr Moliński jest płatnikiem podatku VAT.

 

W dziale IV księgi wieczystej KA1P/00051112/7 widnieją hipoteki wpisane na rzecz :Getin Noble Bank SA Warszawa oraz ZUS Warszawa.

 

Nieruchomość KA1P/00051112/7 oszacowana została na kwotę 213 500 zł+ VAT 23 % tj. 262 605 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 196 953,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją.

W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
08/07/2014 12:22

KM 2015/13 i inne

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.07.2014r. o godz.14.30 w miejscowości Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 144. odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Obcinarka do gipsu m-ki TISSI DENTAL code: 10109002.

1

3.500,00

3.500,00

2

 

Prasa hydrauliczna OMEC ITALY No.48/08/1.

1

3.000,00

3.000,00

3

 

Mikrosilnik m-ki MARATHON-N7; seria: 837208

1

1.500,00

1.500,00

4

 

Garnek do szybkopolimeryzacji m-ki FAGOR.

1

1.500,00

1.500,00

5

 

Urządzenie do polerowania /polerka protetyczna m-ki BRILLCO Np.028025

1

1.600,00

1.600,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
23/06/2014 15:35

KM 360/12 i inne

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2014r. o godz.14.00 w miejscowości 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 67A odbędzie się druga licytacja niżej wymienionych ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Motocykl HONDA Goldwing INTERSTATE , nr rej. EL 917F; rok prod. 1996

1

14.900,00

14.900,00

2

 

Traktorek ZEN-NOH model ZB7001E (bez

dokumentów)

1

9.700,00

9.700,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
20/06/2014 10:45

KM 2614/11 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.08.2014r. o godz.9.10 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr  KA1P/00038284/6, położonej w Piasku przy ul. Leśnej 61F, stanowiącej własność dłużnika.

Na działkach gruntu nr 3172/92 i 3618/92 o łącznej pow. 1 068 m2 tworzących kształt zbliżony do prostokąta posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 206,0 m2, pow. całkowitej 363,8 m2 i kubaturze 947,6 m3. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej na podstawie Decyzji Nr UiA-7351/Ps/127/97 Burmistrza Miasta Pszczyna z dnia 30.12.1997r udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oddany do użytkowania 26.04.2001r. Stan techniczny budynku dobry. Standard użytkowy podwyższony. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Leśnej .

Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe- nieodpłatne i dożywotnie prawo użytkowania całej nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.

Nieruchomość posiada szczególna wadę polegającą na tym, że fragment budynku wzdłuż całej szerokości o pow. ok. 15 m2 posadowiony jest na działce sąsiedniej nr 3173/92 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00038283/9 własności osoby trzeciej(nie związanej z egzekucją).

 

Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zapisanej

w księdze wieczystej nr KA1P/00038284/6 bez uwzględnienia nieodpłatnego i dożywotniego prawa użytkowania całej nieruchomości oszacowano na kwotę 1 141 000 zł.

Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zapisanej

w księdze wieczystej nr KA1P/00038284/6 z uwzględnieniem nieodpłatnego i dożywotniego prawa użytkowania całej nieruchomości oszacowano na kwotę 685 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 855 750 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
18/06/2014 11:29

KM 2204/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.08.2014r. o godz.9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 43 , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr  KA1P/00014185/8.Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej .

Na działce gruntu o nr 4840/483 o pow. 488 m2 o kształcie zbliżonym do trapezu posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 121,12 m2, w zabudowie bliźniaczej, parterowy z poddaszem użytkowym , podpiwniczony w połowie, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1876r.

 

Nieruchomość KA1P/00014185/8 oszacowana została na kwotę 280 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 210 000zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
18/06/2014 11:27

    KM 2245/13                                                                    
                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.08.2014r o godz 9.20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:
                                                                    P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie  pod nr KA1P/00001097/0. Prawo własności nieruchomości  wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności zam. Studzionka ul. Jedności 11.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntu nr 1794/139 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym  przy ul. Stawowej 5 w Studzionce i nie przylegającej do niej  niezabudowanej  działki gruntu nr 2065/198 położonej w rejonie ulicy Karola Miarki w Studzionce.
Na działce gruntu nr 1794/139  o pow. 4050m2 położonej przy ul. Stawowej 5 o kształcie zbliżonym  do trapezu posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 89,41 m2, w zabudowie bliźniaczej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w połowie, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1948 roku. Stan  techniczny budynku zadowalający. Standard użytkowy niski.
Dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Stawowej.
Druga działka  gruntu nr 2065/198 o pow. 495 m2 położona w rejonie ul. Karola Miarki  jest niezabudowana, niezagospodarowana, bez dostępu do drogi publicznej
W dziale IV księgi wieczystej o nr KA1P/00001097/0 widnieją hipoteki wpisane  na rzecz  ZUS Warszawa.
 
Nieruchomość  KA1P/00001097/0 oszacowana została na  łączną kwotę 236 000 w tym  działka gruntu  nr 1794/139 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oszacowana została na kwotę 234 000 natomiast niezabudowana działka gruntu nr 2065/198 na kwotę 2 000
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 177 000 .
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg   na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 
15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać  przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie  (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Obieszczenie o licytacji ruchomości
17/06/2014 11:23

Km 2041/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.07.2014r. o godz.13.15 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska ,Brody 112 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika:

SMP RENT A CAR Sp. z o. o. w Pszczynie ul. Bratnia 1/5

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna+ vat

 

1

 

skaner Canon LIDE 60

1

50,00

50,00+ vat

2

 

telefon kom. NOKIA 9300I

1

20,00

20,00+ vat

3

 

fotel czarny na kółkach

1

300,00

300,00+ vat

4

 

biurko z szafką kolor orzech ciemny

1

400,00

400,00+ vat

5

 

kserokopiarka Panasonic DP 1520P

1

400,00

400,00+ vat

6

 

komputer stacjonarny z monitorem ram Bang, klawiatura+ myszka

1

300,00

300,00+ vat

7

 

netebook Acer Aspire

1

600,00

600,00+ vat

8

 

kalkulator Citizen SDC 833A

1

50,00

50,00+ vat

9

 

telefaks Panasonic KX-FP 363

1

100,00

100,00+ vat

10

 

niszczarka Sigma

1

50,00

50,00+ vat

11

 

monitor NEOVO F 417

1

100,00

100,00+ vat

12

 

laptop Toshiba L10-192

1

400,00

400,00+ vat

13

 

kanapa skórzana kolor brąz

1

300,00

300,00+ vat

14

 

szafka kolor ciemny orzech

1

250,00

250,00+ vat

15

 

biurko z szafkami , kolor orzech

1

600,00

600,00+ vat

16

 

chłodziarka Cappy

1

500,00

500,00+ vat

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

 


Obieszczenie o licytacji ruchomości
17/06/2014 11:21

KM 2016/12

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.07.2014r. o godz. 13.00 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, Brody 112 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika:

Platinium-Invest Sp. z o.o. w Pszczynie

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna+ vat

 

1

 

biurko kol.orzech ciemny

1

1.000,00

1.000,00+ VAT

2

 

biurko kol.orzech ciemny

1

700,00

700,00+ VAT

3

 

szafka z szufladami

1

150,00

150,00+ VAT

4

 

sejf ( zamknięty)

1

20,00

20,00+ VAT

5

 

drukarka HPF370

1

50,00

50,00+ VAT

6

 

fotel kol.czarny

1

800,00

800,00+ VAT

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.