...
Panel administracyjny
obieszczenie o licytacji nieruchomości
30/11/2016 11:21

KM 675/14 i inne

                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09.01.2017r o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

                                              P I E R W S Z A        L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Woli przy ul. Pszczyńskiej 106/14, stanowiącej własność dłużnika. Lokal znajduje się na 2 piętrze. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki ślepej, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,30 m2. Z lokalem mieszkalnym związane jest pomieszczenie przynależne, piwnica o pow. 5,70 m2. Lokal jest w dobrym stanie. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00038207/3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Z własnością lokalu związany jest udział w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Udział wynosi 660/9596.

Budynek , w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na nieruchomości gruntowej na działce o nr ewidencyjnym nr 1435/33 o pow. 788 m2, będącej w prawie użytkowania wieczystego.

Dla nieruchomości gruntowej jest prowadzona księga wieczysta KA1P/00038159/1 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 861,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 89 145,75 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obieszczenie o licytacji nieruchomości
16/11/2016 10:04

KM 1389/13 i inne

 

                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.12.2016r. godz. 11.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

udziału dłużniczki ( udz. nr 2 ) w wys. 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym stanowiącym przedmiot prawa własności.

Nieruchomość położona jest w Górze przy ul. Topolowej 89 . Budynek o pow. . 148,24 m składa się

z piwnicy, parteru oraz poddasza użytkowego . Posadowiony jest na działce nr 266/44 o pow. 900 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00019296/4 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, dożywotnią służebnością polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości tj. bezpłatna i dożywotnia służebność mieszkania w jednym pokoju z prawem korzystania z kuchni i łazienki oraz z prawem swobodnego poruszania się po obejściu. Wartość służebności oszacowano na kwotę 47 934 .

 

Wartość udziału 1/2 cz. w nieruchomości KA1P/00019296/4 została oszacowana na kwotę 237 571,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 178 178,25 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości( 23 757,10 ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnianedalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obieszczenie o licytacji nieruchomości
07/11/2016 13:04

KM 1878/15

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.12.2016r. o godz. 9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o konstrukcji murowanej o pow. użytkowej 59,28 m2 ,wybudowanym w 1935 roku. Budynek pełni funkcję mieszkalną. Właścicielami nieruchomości dłużnicy w ustawowej wspólności małżeńskiej .

Przedmiotowa nieruchomość o kształcie litery T położona w Bestwinie przy ul. Okrężnej 17 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pszczynie pod nr KW KA1P/00061235/8.

Budynek posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr 1664/12 o pow. 2608 m2. Obiekt składa się

z piwnicy, parteru oraz nieużytkowego strychu. Powierzchnia poddasza nieużytkowego wynosi 69,88 m2, powierzchnia piwnicy 38,32 m2. Stan techniczny budynku określa się jako średni z uwagi na niedokończoną elewację oraz niezagospodarowane poddasze.

Na nieruchomości wpisane jest prawo służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła przez PGRT.2400 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy PGRT.1664/5, na podstawie wniosku nr 1713 wpisano dnia 21.10.1937r.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 132 944,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 99.708,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.