...
Panel administracyjny
obwieszczenie o licytacji nieruchomości
17/05/2016 12:53

KM 2289/13, KM 2015/15 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.07.2016r o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażu

i przylegającym do niego budynkiem gospodarczym (kurnikiem). Nieruchomość opisana działką gruntu nr 2145/91 o pow. 2.314m 2 zapisana jest w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00052670/3. Zlokalizowana jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 144. Prawo własności wpisane jest na rzecz dłużniczki.

Na działce gruntu o kształcie trapezu posadowiony jest:

- wolnostojący budynek mieszkalny, jednorodzinny o pow. użytkowej 126,70 m2. Budynek jest obiektem murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wybudowanym w technologii tradycyjnej, w latach 60 ubiegłego wieku.

- budynek garażu o pow. użytkowej 22,29 m2. Budynek jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym Do budynku garażu przylega budynek gospodarczy (kurnik) o pow. użytkowej 19,95 m2.

Standard użytkowy budynków jest niski, stan techniczny budynków dostateczny.

 

Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana na kwotę 367 000,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:275 250,00zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela

do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego

w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.