...
Panel administracyjny
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
26/01/2016 10:56

KM 217/15                                         O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14.03.2016r. o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Wiśle Wielkiej przy ul. Lipowej 7 , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00008763/9 stanowiącej własność dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej.

Budynek mieszkalny, wolnostojący , murowany o pow. użytkowej 161,4 m2 posadowiony jest na działce gruntu nr 501/24 o pow. 713 m2 mającej kształt zbliżony do prostokąta. Znajduje się w głębi działki na granicy z działką sąsiednią z uwagi na przebiegające linie średniego napięcia. Budynek składa się z piwnicy, parteru, piętra oraz strychu nieużytkowego. Jest niewykończony w całości.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana została na kwotę 181 129,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:120 752,67

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
19/01/2016 10:43

KM 1234/13 i inne

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.03.2016r o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

                                                 P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach, obrębie ewidencyjnym Ligota przy ul. Ligockiej, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00050147/4, stanowiącej własność dłużnika. Przedmiotowa nieruchomość składa się z trzech działek gruntu :nr 1303/4 o pow. 27 m2, 1303/5 o pow. 11657 m2 oraz 1301/2 o pow. 78 m2 o łącznej pow. 11762 m 2 tworzących teren

o kształcie zbliżonym do trapezu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Ligockiej. Nieruchomość nieogrodzona , w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej.

W MPZP teren oznaczony jest symbolem C/MN.RM14-teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.

 

Nieruchomość KA1P/00050147/4 oszacowana została na kwotę 797 000,oo .

Wartość oszacowania nieruchomości zostaje podwyższona o podatek VAT ( 23 %) czyli stanowi kwotę

980 310,oo .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

735 232,50 ( w tym podatek VAT 23 %).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości( tj. kwotę 98 031,oo )najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnianedalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
13/01/2016 13:45

KM 171/15 i inne

                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.03.2016r. o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala 008 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej , położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sokoła 6a, zapisanej

w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00068689/4.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa nr 2 ( na piętrze) stanowi odrębny przedmiot prawa własności dłużniczki . Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc , przedpokoju oraz klatki schodowej

i wspólnego wyjścia razem z lokalem nr 1 znajdującym się na parterze. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia przynależne. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 87,20 m2.

Lokal o funkcji mieszkaniowej w stanie wykończonym jest zamieszkiwany czasowo.

Lokal znajduje się w domu mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się jeszcze jeden lokal mieszkalny na parterze. Dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00057107/1 zapisana w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 2290/13 o pow. 634 m2.

Udział w częściach wspólnych ,którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla lokalu mieszkalnego nr 2 wynosi 45/100 cz .

 

Nieruchomość lokalowa KA1P/00068689/4 oszacowana została na kwotę 139 827,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 93 218,00 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie

(w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
30/12/2015 14:24

KM 416/14

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.02.2016r o godz. 10.00 w miejscowości Jastrzębie Szeroka ul. Gagarina 125 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

dmuchawa do zboża

1

400,00

400,00

2

 

pług 4-skibowy

1

1.900,00

1.900,00

3

 

opryskiwacz Polmet

1

5.000,00

5.000,00

4

 

waga do zwierząt

1

100,00

100,00

5

 

kontener

1

500,00

500,00

6

 

kombajn zbożowy MDW 527

1

83.000,00

83.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
22/12/2015 10:26

KM 1203/14 i inne

                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03.02.2016r. o godz. 8.50 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 209 położonego w budynku wielomieszkaniowym

w Suszcu przy ul. Piaskowej 11. Dla lokalu urządzona jest księga wieczysta nr KA1P/00079985/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużnika .

Lokal mieszkalny nr 209 o pow. użytkowej 31,24 m2 usytuowany jest na drugim piętrze w ekspozycji jednostronnej bez balkonu. Składa się z 2 pokoi , przedpokoju z aneksem kuchennym i łazienki z wc.

W KW uwidoczniona jest kuchnia i przedpokój jako osobne pomieszczenia, faktycznie jest to przedpokój, w którym urządzony jest aneks kuchenny. Do lokalu przynależy piwnica nr 56/209 o pow. 2,40 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 3707/389 o pow. 1256 m2 do dnia 04.12.2089r i własności części wspólnych budynku objętych księgą wieczystą nr KA1P/00043755/7 wynoszącym 3364/233901 części.

 

Nieruchomość KA1P/00079985/9 oszacowana została na kwotę 62 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:41.333,33 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego

w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnianedalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.