...
Panel administracyjny
obwieszczenie o licytacji nieruchomości
24/07/2017 10:50

KM 190/16                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.09.2017r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu nr 488/50 o pow. 710 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00042755/0 , położonej we Frydku przy ul. Dębowej , stanowiącej własność dłużników w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Na działce gruntu o kształcie prostokąta posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 98,83 m2, w stanie surowym zamkniętym, o zaawansowaniu robót na poziomie ok. 55 %, parterowy z poddaszem użytkowym , niepodpiwniczony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Teren nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja była prowadzona na podstawie decyzji z dnia 27.06.2002r. zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę , a następnie została przerwana na okres dłuższy niż trzy lata.

 

Nieruchomość KA1P/00042755/0 została oszacowana na kwotę 159 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 119 250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 15 900 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Andrzej Rojkowski

 

 

 

 

 

 

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
23/06/2017 09:27

KM 246/11

                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 02.08.2017r. o godz. 8.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w  Pszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nrKA1P/00034927/8 położonej w Czarkowie przy ul. Wolności 52b . Działka gruntu nr 1532/46 o pow. 676 m2 będąca przedmiotem prawa własności zabudowana jest budynkiem mieszkalnym , nie wykończonym, nie zgłoszonym do użytkowania. Jest to budynek jednorodzinny, wolnostąjący, dwukondygnacyjny, w połowie podpiwniczony , wybudowany w technologii tradycyjnej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Budowa została przerwana na okres dłuższy niż trzy lata, w związku z czym do obowiązków przyszłego inwestora będzie należało wznowienie pozwolenia oraz zaktualizowanie pozostałej dokumentacji budowy.

 

Przedmiotowa nieruchomość KA1P/00034927/8 oszacowana została na kwotę 386 000zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:257 333,33 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 38 600 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.