...
Panel administracyjny
Starsze licytacje.
1 2 >

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
30/09/2014 12:53

KM 1562/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.11.2014r. o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00042841/0. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w prawie własności gruntu oraz współwłasności części wspólnych budynku objętych księgą wieczystą nr KA1P/00041669/3 ( działka nr 1505/34 o pow. 912 m2) i KA1P/00030589/8 ( działka nr 1066/34 o pow. 365m2) wynoszący 586/10000 części.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 46,20 m2 usytuowany jest na drugim piętrze

w budynku wielomieszkaniowym nr 12, położonym w Pszczynie przy ul. Stefana Batorego.

Lokal ten nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Lokal jest funkcjonalny, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc.

Wszystkie pomieszczenia posiadają oddzielne wejścia.

 

Nieruchomość KA1P/00042841/0 oszacowana została na kwotę 121 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 80 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
25/09/2014 14:35

KM 1029/09 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.11.2014r. godz. 15.00 w miejscowości Pszczyna, ul. Pukowca 20 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

 

łączna

 

1

 

Sam. ciężarowy do 3.5 t KIA K2700II 2.9t, wersja 2.7D Izoterm ,nr rej. SB30326, rok prod. 2002

1

4.920

4.920

 

 

Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej

w obwieszczeniu.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
19/09/2014 13:33

Kmp 23/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.10.2014r. o godz.15.00 w miejscowości Pszczyna, ul. Wesoła 26a odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Sam. osobowy m-ki FORD PROBE 2.2, nr rej. SPS 35AJ, rok. składania 1996, rok prod. 1992 ;gaz, hak

1

4.000,00

4.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
12/09/2014 08:57

KM 2204/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.11.2014r. godz. 9.10 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 43 , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr  KA1P/00014185/8. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej .

Na działce gruntu o nr 4840/483 o pow. 488 m2 o kształcie zbliżonym do trapezu posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 121,12 m2, w zabudowie bliźniaczej, parterowy z poddaszem użytkowym , podpiwniczony w połowie, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1876r.

 

Nieruchomość KA1P/00014185/8 oszacowana została na kwotę 280 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. : 186 666,67

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
11/09/2014 11:24

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.11.2014r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 128 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr  KA1P/00038284/6, położonej w Piasku przy ul. Leśnej 61F, stanowiącej własność dłużnika.

Na działkach gruntu nr 3172/92 i 3618/92 o łącznej pow. 1 068 m2 tworzących kształt zbliżony do prostokąta posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 206,0 m2, pow. całkowitej 363,8 m2 i kubaturze 947,6 m3. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej na podstawie Decyzji Nr UiA-7351/Ps/127/97 Burmistrza Miasta Pszczyna z dnia 30.12.1997r udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oddany do użytkowania 26.04.2001r. Stan techniczny budynku dobry. Standard użytkowy podwyższony. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Leśnej .

Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe- nieodpłatne i dożywotnie prawo użytkowania całej nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.

Nieruchomość posiada szczególna wadę polegającą na tym, że fragment budynku wzdłuż całej szerokości o pow. ok. 15 m2 posadowiony jest na działce sąsiedniej nr 3173/92 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00038283/9 własności osoby trzeciej( nie związanej z egzekucją).

 

Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zapisanej

w księdze wieczystej nr KA1P/00038284/6 bez uwzględnienia nieodpłatnego i dożywotniego prawa użytkowania całej nieruchomości oszacowano na kwotę 1 141 000 zł.

Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zapisanej

w księdze wieczystej nr KA1P/00038284/6 z uwzględnieniem nieodpłatnego i dożywotniego prawa użytkowania całej nieruchomości oszacowano na kwotę 685 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. : 760 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
10/09/2014 09:46

KM 392/14

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.10.2014r. o godz. 13.00 w miejscowości Czechowice-Dziedzice ul. Konopnickiej 3 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Karuzela dla niemowląt Fisher-Price 0+

1

90,00

90,00

2

 

Karuzela dla niemowląt Fisher Price 0-5

1

150,00

150,00

3

 

Sukienka komunijna -Pracownia krawiecka Jola Moda

4

150,00

600,00

4

 

Piec grzewczy na butlę gazową PROMIENNIK; Nr 7440087

1

100,00

100,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
04/09/2014 14:28

KM 54/10 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.11.2014r. o godz. 9.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Pszczynie , sala 242 odbędzie się:

 

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej tj działki gruntu nr 1518/18 o pow. 9.782 m 2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00022739/6, położonej w Pszczynie przy ul. Czajkowskiego 48.

Prawo własności wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej.

Na działce gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętym narożnikiem północno-zachodnim posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny, jednorodzinny o pow. użytkowej 353,16 m2. Budynek jest obiektem parterowym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym , wybudowanym w technologii tradycyjnej , oddanym do użytkowania w 2000r. Stan techniczny budynku dobry. Standard wykonania budynku dobry, jakość zastosowanych materiałów dobra.

W dziale III KW wpisane jest roszczenie zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży odnośnie udziału wynoszącego 1/2 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej, do dnia 31.12.2010r.

 

Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana na kwotę 2 009 000 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. :1 339 333,33 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
04/09/2014 14:26

KM 406/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.11.2014r. o godz.8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Pszczynie przy ul. Jagiełły 14/10. Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta. Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 37,60m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni , łazienki i przedpokoju. Jeden pokój przechodni i z niego wejście do drugiego pokoju i kuchni. Lokal położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Standard lokalu jest zadowalający a stan techniczny przeciętny. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 1546/50 o pow. 1,0568 ha. Księga wieczysta gruntowa, w której zapisana jest nieruchomość gruntowa posiada nr KA1P/00043233/2 i prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Działka nr 1546/50 jest własnością gminy Pszczyna, a jej użytkownikiem do dnia 08.05.2068r jest Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

 

Wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Pszczynie przy ul. Jagiełły 14 ustalona została na kwotę 77.300 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 57 975 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
04/09/2014 14:24

KM 794/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.11.2014r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040822/7. Prawo własności do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikom w ustawowej wspólności małżeńskiej.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 36,80 m2 położony jest w Woli przy ul. Słonecznej 4/19 .

Składa się z 1 pokoju, widnej kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, przy czym pokój jest przedzielony nietrwałą ścianką działową wykonaną z płyty kartonowo-gipsowej.

 

Nieruchomość KA1P/00040822/7 oszacowana została na kwotę: 80 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 53 333,33 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
04/09/2014 14:23

KM 816/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.11.2014r o godz. 9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040123/7 położonej w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużnika .

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka gruntu nr 313/88 o pow. 371 m 2 o kształcie trapezu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 55,28 m2. Jest to budynek wolnostojący , parterowy z poddaszem użytkowym , niepodpiwniczony, wybudowany w technologii szkieletowej drewnianej. Budynek nie jest zgłoszony do użytkowania.

 

Nieruchomość KA1P/00040123/7 oszacowana została na kwotę 94 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 70 500 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Starsze licytacje.
1 2 >

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.