...
Panel administracyjny
obieszczenie o licytacji ruchomości
22/03/2017 11:39

KM 768/16

 

               OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię w  Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.04.2017 r o godz.11.00 w miejscowości 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 61 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

cena oszacowania

cena wywołania

 

1

 

Sam. osobowy M-ki MERCEDES A, nr rej.SPS 48EP, rok prod.2001

1

4.000,00

3.000,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
21/03/2017 14:17

   KM 450/11 i inne
                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.05.2017r. godz. 9.10  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:
                                                                               P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A
udziału  w wys.  1/2 części  w nieruchomości  lokalowej ( udział nr 2 ) - lokal mieszkalny  położony w Pszczynie przy ul. Kopernika 54/7, zapisany w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr  KA1P/00043075/6. Wraz z lokalem mieszkalnym  związany jest udział w nieruchomości  wspólnej , którą stanowi  działka gruntu nr 1315/17 o pow. 1182 m2 oraz części  budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie  do użytku właścicieli lokali, w  wysokości 564/10000 części, zapisane w KA1P/00041778/0. 
Lokal mieszkalny  o pow. użytkowej  60,71 m2 usytuowany jest  na drugim (przedostatnim) piętrze w ekspozycji dwustronnej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5.70 m2.  Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Pomieszczenia mają rozkładowy układ. Lokal nie posiada balkonu. 
Stan techniczny i standard użytkowy lokalu mierny. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu. 
Stan techniczny  budynku wybudowanego w technologii tradycyjnej w latach  30-tych ubiegłego wieku słaby. Duża ilość elementów budynku  kwalifikuje się do remontu . Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Lokal użytkowany na potrzeby własne mieszkaniowe . 
 
W dziale IV KW  nr KA1P/00043075/6 wpisane są hipoteki na rzecz Gminy Pszczyna, Profi Credit Poland Sp z o.o. Bielsko- Biała oraz Hoist Kredit AB  Sztokholm. 
 
Wartość udziału 1/2 części w  prawie odrębnej  własności lokalu została oszacowana  na kwotę 49 500,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 37 125,00 zł
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. kwotę 4 950,00zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg   na rachunek komornika: PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 
Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać  przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie  (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości
14/03/2017 14:18

KM 1694/15                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.05.2017r. godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

P I E R W S Z A        L I C Y T A C J A

udziału w wys. 1/2 części w nieruchomości lokalowej ( udział nr 3) - lokal mieszkalny położony w Pszczynie przy ul. Kopernika 54/7, zapisany w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00043075/6.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 60,71 m2 usytuowany jest na drugim (przedostatnim) piętrze w ekspozycji dwustronnej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5.70 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Pomieszczenia mają rozkładowy układ. Lokal nie posiada balkonu.

 

Wartość udziału 1/2 części w prawie odrębnej własności lokalu została oszacowana na kwotę 49 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 37 125,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. kwotę 4 950,00zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika: PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
08/03/2017 10:47

KM 675/14 i inne

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26.04.2017r. o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w  Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala 242 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Woli przy ul. Pszczyńskiej 106/14, stanowiącej własność dłużnika. Lokal znajduje się na 2 piętrze. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki ślepej, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,30 m2. Z lokalem mieszkalnym związane jest pomieszczenie przynależne, piwnica o pow. 5,70 m2. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00038207/3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Z własnością lokalu związany jest udział w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 861,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 79 240,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. kwotę 11.886,10 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
14/02/2017 14:52

KM 281/15 i inne

                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.03.2017r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A           L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Pszczynie przy ul. Bednorza 7, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1P/00045085/3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie .Lokal mieszkalny, przysługujący dłużnikowi , mieści się w budynku wielomieszkaniowym trzyklatkowym o pow. użytkowej 2010 m2 i kubaturze 8436,22 m3, usytuowanym na działce nr 1787/36, podpiwniczonym , pięciokondygnacyjnym , wybudowanym w technologii uprzemysłowionej w 1974 r.

Budynek jest po termomodernizacji. Stan techniczny budynku dobry.

Budynek w którym mieści się lokal zapisany w KW nr KA1P/00035813/3. Działka ta własności Gminy Pszczyna jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 04.05.2072r. Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Pszczynie i właścicieli wyodrębnionych lokali.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 39,40 m2 usytuowany jest na trzecim piętrze w ekspozycji jednostronnej. Lokal jest funkcjonalny, składa się z 2 pokoi, kuchni , przedpokoju, łazienki z wc. Pomieszczenia mają rozkładowy układ. Dojazd do budynku bezpośrednio z ulicy. Nieruchomość posiada dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej.

W dziale IV księgi wieczystej KA1P/00045085/3 wpisane hipoteki na rzecz PKO BP SA Oddział 1

w Tychach .

Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana na kwotę 95 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 71 250,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 9 500,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obieszczenie o licytacji nieruchomości
23/01/2017 12:00

KM 1390/13 i inne

                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.03.2017r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 118 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A

udziału dłużniczki ( udz. nr 2 ) w wys. 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym stanowiącym przedmiot prawa własności.

Nieruchomość położona jest w Górze przy ul. Topolowej 89 . Budynek o pow. . 148,24 m składa się

z piwnicy, parteru oraz poddasza użytkowego . Posadowiony jest na działce nr 266/44 o pow. 900 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00019296/4 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, dożywotnią służebnością polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości tj. bezpłatna i dożywotnia służebność mieszkania w jednym pokoju z prawem korzystania z kuchni i łazienki oraz z prawem swobodnego poruszania się po obejściu. Wartość służebności oszacowano na kwotę 47 934 .

 

Wartość udziału 1/2 cz. w nieruchomości KA1P/00019296/4 została oszacowana na kwotę 237 571,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.: 158.380,67 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości( 23 757,10 ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

 

 


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.