...
Panel administracyjny
Starsze licytacje.
1 2 >

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
18/04/2014 14:55

KM 2276/11

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16.06.2014r. o godz. 9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej zapisanej w księgach wieczystych Sadu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00069061/3. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużnika. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4130/49 i 4130/69 o łącznej pow. 952 m2 oraz prawie własności części wspólnych budynku w wysokości 1261/10000 części , objętych KA1P/00062937/6.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 43 m2 usytuowany jest na parterze

w budynku wielorodzinnym nr 30 położonym przy ulicy Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach.

Budynek o pow. użytkowej 340 m2 obejmujący siedem samodzielnych lokali mieszkalnych, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wybudowany został w technologii tradycyjnej ok. 1906r. W budynku mieści się siedem samodzielnych lokali.

Lokal jest mało funkcjonalny. Składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i komórki. Kuchnia i pokój znajdują się w układzie amfiladowym. Wejście do lokalu z przyziemia budynku ( nie

z klatki schodowej).Nasłonecznienie lokalu dwustronne, lokal narożny.

Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. użytkowej 8,50 m2 zlokalizowana w tym budynku

i pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 5,78 m2 mieszczące się w budynku gospodarczym posadowionym naprzeciwko budynku mieszkalnego ( pierwsze pom. z prawej strony patrząc od strony bud. mieszkalnego).Standard użytkowy lokalu niski.

 

Nieruchomość KA1P/00069061/3 oszacowana została na kwotę:56 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:37.333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
18/04/2014 14:55

KM 220/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16.06.2014r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 128 odbędzie się:

D R U G A L   I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w Goczałkowicach Zdroju w budynku mieszkalnym przy Alei I/10, zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00044549/7.

Prawo odrębnej własności w/w lokalu wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej zam. Goczałkowice Zdrój ul. Aleja I 10.

Budynek mieszkalny składa się z dwóch części z osobnymi niezależnymi wejściami, w każdej części na parterze i piętrze wyodrębniono lokal mieszkalny ( lokal mieszkalny nr 1 i lokal mieszkalny nr 2).

Wyceniany lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 102,76 m2 mieści się na parterze i piętrze w części starszej budynku posadowionej bliżej ulicy. Składa się z 4 pokoi, 2 łazienek, kuchni, przedpokoju, spiżarki i wiatrołapu. Do lokalu mieszkalnego przynależą trzy pomieszczenia piwniczne o łącznej pow. użytkowej 18,52 m2. Lokal mieszkalny użytkowany jest na potrzeby mieszkaniowe dłużników i matki dłużnika, która mieszka na parterze.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 2515/72 o pow. 745 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą włączenie do użytku właścicieli lokali, objętej KW nr KA1P/00020107/3 wynoszący 435/1000 części .

Na działce posadowiony jest także wolnostojący budynek garażu dwustanowiskowego, który wszedł w skład nieruchomości wspólnej. Dłużnicy użytkują prawą część garażu patrząc od strony wjazdu na posesję.

Nieruchomość KA1P/00044549/7 oszacowana została na kwotę 289 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:192.666,67zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
14/04/2014 11:29

KM 277/13 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.05.2014r. o godz.11.00 w Pszczynie przy ul. Żorskiej 22 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużników.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

uwagi

 

1

 

Wózek widłowy URSUS (C-330), rok prod.1988r.

1

2.900,00

2.900,00

brutto

2

 

Sam. Cięż. wielozadaniowy IVECO 35C11 Turbo DAILY E2 3.5t, rok prod. 2001, nr rej. SPS 53W4

1

12.900,00

12.900,00

brutto

 

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
03/04/2014 13:02

KM 54/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.06.2014r. o godz 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 243 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej tj działki gruntu nr 1518/18 o pow. 9.782 m 2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00022739/6, położonej w Pszczynie przy ul. Czajkowskiego 48.

Prawo własności wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej.

Na działce gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętym narożnikiem północno-zachodnim posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny, jednorodzinny o pow. użytkowej 353,16 m2. Budynek jest obiektem parterowym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym , wybudowanym w technologii tradycyjnej , oddanym do użytkowania w 2000r. Stan techniczny budynku dobry. Standard wykonania budynku dobry, jakość zastosowanych materiałów dobra.

W dziale III KW wpisane jest roszczenie zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży odnośnie udziału wynoszącego 1/2 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej, do dnia 31.12.2010r.

 

Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana na kwotę 2 009 000 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:1 506 750 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
03/04/2014 10:15

KM 2015/13 i inne

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.05.2014r. o godz.14.30 w miejscowości Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 144 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika .

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Sam.osobowy TOYOTA YARIS 1,3 kat 16V; nr rej.SBI 84H2; rok.prod. 2007; VIN:VNKKL 983X0A184545

1

14.700,00

14.700,00

2

 

Obcinarka do gipsu m-ki TISSI DENTAL code: 10109002.

1

3.500,00

3.500,00

3

 

Prasa hydrauliczna OMEC ITALY No.48/08/1.

1

3.000,00

3.000,00

4

 

Mikrosilnik m-ki MARATHON-N7; seria: 837208

1

1.500,00

1.500,00

5

 

Garnek do szybkopolimeryzacji m-ki FAGOR.

1

1.500,00

1.500,00

6

 

Urządzenie do polerowania /polerka protetyczna m-ki BRILLCO Np.028025

1

1.600,00

1.600,00

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/03/2014 09:24

IIKMp 12/05

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26.05.2014r. o godz. 11.15 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w miejscowości Wola przy ul. Górniczej 6 , zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00046070/2, stanowiącego własność dłużnika. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 04.12.2089 r oraz części budynku

i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ,objętym KW nr KA1P/00037967/1 wynoszącym 621/10969 cz.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 60,20 m2 usytuowany jest na parterze w ekspozycji dwustronnej z balkonem .Do lokalu przynależy piwnica w pow. 1,90 m2.

Lokal jest funkcjonalny. Składa się z trzech pokoi, łazienki , wc, przedpokoju i kuchni.

 

Nieruchomość  KA1P/00046070/2 oszacowana została na kwotę 150 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:100 000 .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
26/03/2014 10:41

KM 1183/13 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.05.2014r. o godz.11.30 w miejscowości Pszczyna, ul.Broniewskiego 3 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika:

Samol Iwona zam. Pszczyna, ul. Moniuszki 39/2.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

5

donica ceram.śred. 49: kol.ceglany

13

40,00

520,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
24/03/2014 11:46

KM 2044/12

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23.06.2014r. o godz. 8.10 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 243 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej tj. działki nr 2540/202 o pow. 994 m 2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00016123/0, położonej w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Wita Stwosza 5 .

Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej.

Na działce gruntu o kształcie prostokąta posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony o pow. użytkowej 71,00 m2,

z garażem w bryle budynku o pow. użytkowej 14,68 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej

w latach 60 tych XXw. Stan techniczny budynku dobry. Standard użytkowy przeciętny.

Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Powstańców Śląskich (dz.2937/202) poprzez dz. 2549/202 ulicę Wita Stwosza, stanowiącą własność osoby fizycznej , za pośrednictwem ustanowionej służebności drogi.

Ponadto na nieruchomości zlokalizowany jest budynek gospodarczy-użytkowany jako garaż o pow. użytkowej 36,07 m2 ,nie związany trwale z gruntem , nie będący częścią składową gruntu i nie wchodzący do zakresu wyceny.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana została na kwotę 274 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 182 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
20/03/2014 10:41

KM 1562/10 i inne

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.05.2014r. o godz.11.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 243 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00042841/0. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej .Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w prawie własności gruntu oraz współwłasności części wspólnych budynku objętych księgą wieczystą nr KA1P/00041669/3 ( działka nr 1505/34 o pow. 912 m2) i KA1P/00030589/8 ( działka nr 1066/34 o pow. 365m2) wynoszący 586/10000 części.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 46,20 m2 usytuowany jest na drugim piętrze w budynku wielomieszkaniowym nr 12, położonym w Pszczynie przy ul. Stefana Batorego.

Lokal ten nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Lokal jest funkcjonalny, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc.

Wszystkie pomieszczenia posiadają oddzielne wejścia.

 

Nieruchomość KA1P/00042841/0 oszacowana została na kwotę 121 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 90 750 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
18/03/2014 13:12

KM 2149/12

 

                    OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.04.2014r. o godz. 12.30 w miejscowości Czechowice-Dziedzice ul. Kolejowa 19 się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Fotel fryzjerski

2

100,00

200,00

2

 

Myjka , kolor czarny + fotel

1

300,00

300,00

3

 

Trymer MOSER 12/2967

1

300,00

300,00

4

 

Prostownica Babyliss Pro (czerwona)

1

200,00

200,00

5

 

Lokówka Babyliss

1

40,00

40,00

6

 

Szafa Wysoka ,kolor czarny/brązowy

1

80,00

80,00

7

 

Szafka niska , kolor czarny/brązowy

2

60,00

120,00

8

 

Biurko ,kolor czarny/brązowy

1

100,00

100,00

9

 

Konsola do przyrządów i strzyżenia ( . ok. 3m, )kolor czarny/ brązowy

1

200,00

200,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 


Starsze licytacje.
1 2 >

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.