...
Panel administracyjny
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
28/01/2015 11:31

KM 1377/14 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.03.2015r. o godz. 8.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej- działka gruntu nr 209/71 będącej przedmiotem prawa własności, zabudowanej budynkiem produkcyjnym (ferma drobiu) z częścią biurowo-socjalno-mieszkalną, położonej w Górze przy ul. Mokrej 3. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr KA1P/00016977/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz Józefa i Renaty Wąsek

w ustawowej wspólności małżeńskiej w udziale 1/2 części oraz Jadwigi Wąsek i Józefa Wąsek , każdy w udziale 1/4 części.

Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Mokrej -z działki nr 94 stanowiącej własność Gminy Miedźna, a następnie za pośrednictwem ustanowionej służebności gruntowej tj. nieutwardzoną drogą biegnącą po działkach nr 397/71( KW nr KA1P/00021401/1), 206/71 ( KW nr KA1P/00016975/7), 207/71

( KW nr KA1P/00021901/6), 208/71 ( KW nr KA1P/00016978/8), stanowiącą pas o szerokości pięciu metrów wzdłuż granicy z działką nr 96.

Konfiguracja terenu płaska .Działka o pow. 4160 m2 ma kształt wydłużonego prostokąta.

Posadowiony na działce budynek fermy drobiu wybudowany został w technologii tradycyjnej około 1974 r. Jest to obiekt składający się z jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej o pow. użytkowej 1080 m2

i dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalno-mieszkalnej o pow. użytkowej 124 m2, częściowo podpiwniczony , murowany z pustaków. W wydzielonej części mieszkalnej o pow. uż. 64 m2 na piętrze budynku z osobnym wejściem poprzez klatkę schodową znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. W przyziemiu mieści się pomieszczenie garażowe o pow. użytkowej 38,98 m2. Do budynku hali produkcyjnej przylega jednokondygnacyjny budynek kotłowni o pow. uż. 50,88 m2, nie podpiwniczony, murowany z pustaków, z dachem konstrukcji drewnianej krytej papą , wybudowany ok. 1987 roku.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym-prawem dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości w części dotyczącej udziału dłużników Józefa i Renaty Wąsek .

 

Wartość udziału przysługującego dłużnikom Renacie i Józefowi Wąsek w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 bez uwzględnienia prawa dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości ustalono na kwotę

210 500 zł.

Wartość udziału przysługującego dłużnikom w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej , zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 z uwzględnieniem prawa dożywotniego i bezpłatnego użytkowania nieruchomości ustalono na kwotę 126 500 zł.

 

Wartość udziału przysługującego Józefowi Wąsek w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 ustalona została na kwotę 105 250 zł.

Wartość udziału przysługującego Jadwidze Wąsek w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w KW nr KA1P/00016977/1 ustalona została na kwotę 105 250 zł.

Łącznie kwota oszacowania nieruchomości wynosi 421 000,oo zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 315 750,oo zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/01/2015 12:26

KM 246/11

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.03.2015r. o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Czarkowie przy ul. Wolności 52b ,zapisanej w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00034927/8, stanowiącej własność dłużnika.

Przedmiotową nieruchomość stanowią dwie działki gruntu o łącznej pow. 1405 m 2 .

Działka gruntu nr 1257/46 jest niezabudowana. Działka gruntu nr 1256/46 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 159,10 m2., nie wykończonym, nie zgłoszonym do użytkowania.

Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny , z półpiętrami , w połowie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Budowa została przerwana na okres dłuższy niż trzy lata, ostatni wpis w dzienniku budowy widnieje z datą 07.02.1997r, w związku

z czym do obowiązków przyszłego inwestora będzie należało wznowienie pozwolenia oraz zaktualizowanie pozostałej dokumentacji budowy.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest prawo drogi na rzecz każdorazowego właściciela parceli - mapa 1 Nr 427/46 i 380/47 ( Tom V wykaz 129 Czarków).

 

Przedmiotowa nieruchomość KA1P/00034927/8 oszacowana została na kwotę 470 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 352 500 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/01/2015 12:17

 

KM 1132/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04.03.2015r. o godz. 8.50 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 12 , sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Woli przy ul. Górniczej 18, zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00046325/5.

Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego wpisane jest na rzecz dłużnika.

Lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 60,20 m2 usytuowany jest na trzecim piętrze w budynku wielorodzinnym. Lokal jest funkcjonalny. Składa się z trzech pokoi, łazienki , wc, przedpokoju i kuchni. Pomieszczenia w układzie rozkładowym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,90 m 2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 661/10484, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych KW nr KA1P/00037965/7.

 

Nieruchomość KA1P/00046325/5 oszacowana została na kwotę 135 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 90 000 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika : Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


Obieszczenie o licytacji ruchomości
20/01/2015 15:06

KM 1179/13

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.02.1015r. o godz. 13.00 w Pszczynie przy ul. Dobrawy 3 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Telewizor kolor. m-ki SAMSUNG 42 cale

1

2.000,00

2.000,00

2

 

Stolik okrągły , kolor ciemny brąz + 4 krzesła metalowe, obicie drewniane kolor ciemny brąz

6 kompletów

cena kompletu 250,00

cena 6 kompletów 1500,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.