...
Panel administracyjny
Starsze licytacje.
1 2 >

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
28/11/2014 10:54

KM 2015/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.01.2015r. o godz. 9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 ( bud. wydz. rodzinnego) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażu

i przylegającym do niego budynkiem gospodarczym (kurnikiem).Nieruchomość opisana działką gruntu nr 2145/91 o pow. 2.314m 2 zapisana jest w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00052670/3. Zlokalizowana jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 144. Prawo własności wpisane jest na rzecz dłużniczki.

Na działce gruntu o kształcie trapezu posadowiony jest:

- wolnostojący budynek mieszkalny, jednorodzinny o pow. użytkowej 126,70 m2. Budynek jest obiektem murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wybudowanym w technologii tradycyjnej, w latach 60 ubiegłego wieku. Standard użytkowy budynku jest niski, stan techniczny budynku dostateczny.

- budynek garażu o pow. użytkowej 22,29 m2. Budynek jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym Do budynku garażu przylega budynek gospodarczy (kurnik) o pow. użytkowej 19,95 m2.

 

Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana na kwotę 367 000,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 275 250 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu

- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/11/2014 10:30

KM 390/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.01.2015r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 27/28, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00075213/9. Prawo odrębnej własności nieruchomości lokalu wpisane jest na rzecz dłużnika (udział w prawie nr 1) w 1/2 części oraz osoby nie związanej z niniejszą egzekucją ( udział w prawie nr 2) w 1/2 części. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej KW nr KA1P/00058237/8, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 691/28 do dnia 05.12.2089r. oraz własności części wspólnych budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 345/10000 części.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 28 o pow. użytkowej 59,60 m2 usytuowany jest na 4 piętrze

( ostatnim) w budynku wielomieszkaniowym. Do lokalu przynależy piwnica nr 30 o pow. 3,67 m2.

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki , wc i przedpokoju. Z jednego pokoju wyjście na balkon ( loggię). Pokoje w układzie rozkładowym. Ekspozycja lokalu dwustronna.

 

Wartość 1/2 cz. udziału dłużnika w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego objętego KW

nr KA1P/00075213/9 wynosi 62 500 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 46 875 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/11/2014 10:28

KM 2513/13 i inne

                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.01.2015r. o godz. 9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 (bud. wydz. rodzinnego)odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00014133/9 składającej się z dwóch przylegających do siebie niezabudowanych działek gruntu o nr 606/268 i 913/267 , zakrzewionych i zadrzewionych. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników

w ustawowej wspólności.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki nr 606/268 o pow. 3 440 m2 oraz działki nr 913/267

o pow. 5 010 m2 o łącznej pow. 8 450 .

Nieruchomość położona jest w Studzionce w rejonie ulicy Leonida Teligi. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości najpierw nieutwardzona ulicą Teligi do jej końcowego odcinka, dalej pieszo ok. 500 m przez tereny leśne w kierunku Stawu Okrągły. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy wschodnim brzegu w/w stawu w ten sposób,że jej zachodnia granica stanowi część grobli. Działki tworzą teren

o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana została na kwotę 15 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:11.250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/11/2014 10:28

KM 816/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.01.2015r. o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Pszczynie sala 243 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040123/7 położonej w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużnika .

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka gruntu nr 313/88 o pow. 371 m 2 o kształcie trapezu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 55,28 m2. Jest to budynek wolnostojący , parterowy z poddaszem użytkowym , niepodpiwniczony, wybudowany w technologii szkieletowej drewnianej. Budynek nie jest zgłoszony do użytkowania.

 

Nieruchomość KA1P/00040123/7 oszacowana została na kwotę 94 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:62.666,67 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
14/11/2014 14:41

KM 2400/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.12.2014r. o godz.12.00 w miejscowości 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 93 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Volkswagen Golf nr rej. SBLT751 benzyna+gaz; rok prod.1991; VIN: WVWZZZ1GZNB00

5982

1

1.000,00

1.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 


Obieszczenie o licytacji ruchomości
06/11/2014 15:17

Kmp 23/13

OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2014r. o godz. 15.00 w miejscowości Pszczyna ul. Wesoła 26a odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Sam. osobowy m-ki FORD PROBE 2.2, nr rej. SPS 35AJ, rok. składania 1996, rok prod. 1992 ;gaz, hak

1

4.000,00

4.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/10/2014 11:04

KM 2325/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.12.2014r o godz. 9.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Ćwiklicach przy ul. Wolności 3 , zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00025914/8.

Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników :

Henryk Staszek w 5/8 cz.; Tomasz Staszek w 1/8 cz.;Krzysztof Staszek w 1/8 cz., Marcin Staszek w 1/8 cz. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo własności działki gruntu nr 525/42 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętym KW nr KA1P/00016552/6 wynoszącym 1/2 cz.

Działka gruntu o pow. 1030 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym zaadaptowanym na garaż. W 1982 roku ustanowiono odrębną własność dwóch lokali mieszkalnych : lokalu nr 1 na parterze i przedmiotowego lokalu nr 2 na piętrze. Budynek garażu jest częścią nieruchomości wspólnej.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 81,90 m 2 położony na pierwszym piętrze w budynku jednorodzinnym składa się z trzech pokoi, kuchni , hallu, spiżarki , łazienki i wc, klatki schodowej. Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu.

 

Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego zapisanego w KW nr KA1P/00025914/8 oszacowane zostało na łączną kwotę 119 000 zł z czego wartość udziału dłużnika :

Henryka Staszka wynosi 74 375 zł;

Tomaszka Staszka wynosi 14 875 zł;

Krzysztofa Staszka wynosi 14 875 zł;

Marcina Staszka wynosi 14 875 zł;

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 89 250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
24/10/2014 14:48

KM 1132/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.12.2014r. o godz. 9.20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Woli przy ul. Górniczej 18, zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00046325/5.

Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego wpisane jest na rzecz dłużnika. Wyceniany lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 60,20 m2 usytuowany jest na trzecim piętrze w budynku wielorodzinnym. Lokal jest funkcjonalny. Składa się z trzech pokoi, łazienki , wc, przedpokoju i kuchni. Pomieszczenia w układzie rozkładowym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,90 m 2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 661/10484, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych KW nr KA1P/00037965/7.

 

Nieruchomość KA1P/00046325/5 oszacowana została na kwotę 135 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 101 250 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika : Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnianedalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
24/10/2014 12:55

KM 2291/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.12.2014r. o godz. 9.10 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Przemysłowej 14 w Woli, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00039668/9. Prawo własności lokalu mieszkalnego wpisane jest na rzecz dłużniczki.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 311/48145, który stanowią prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1629/37 do dnia 05.12.2089r oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą o nr KA1P/00039667/2.

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 31,10 m2 usytuowany jest na parterze w ekspozycji jednostronnej z balkonem. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal jest średnio funkcjonalny. Składa się

z jednego pokoju, łazienki z wc, przedpokoju i kuchni. Pokój i kuchnia w układzie amfiladowym.

 

Przedmiotowa nieruchomość KA1P/00039668/9 oszacowana została na kwotę 65 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 48 750 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
24/10/2014 10:55

KM 2791/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.12.2014r. o godz. 9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Cienistej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00051569/5, stanowiącej własność dłużniczki

w 1/2 części ( udział w prawie nr 2).

Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieprzylegających do siebie działek gruntu o nr 1958/4

o pow. 1707 m2 oraz 1958/7 o pow. 1344 m2, o kształcie trapezu. Każda z działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .

Działki nieogrodzone, w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. W Studium nieruchomość oznaczona symbolem C.81MN;strefa mieszkaniowa, tereny zabudowy jednorodzinnej.

Ze względu na położenie i dostępność komunikacyjną działki nie tworzą zorganizowanej gospodarczo całości, a tym samym mogą być przedmiotem oddzielnego zbycia.

 

Udział dłużnika w wys. 1/2 cz. w nieruchomości KA1P/00051569/5 oszacowany został na kwotę

105 500 zł w tym wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/4 wynosi 59 000 zł natomiast wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/7 wynosi 46 500 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 79 125 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Starsze licytacje.
1 2 >

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.