...
Panel administracyjny
licytacja ruchomości
22/09/2017 08:40

KM 341/14

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię w  Pszczynie przy ul. Zdrojowa 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.10.2017r o godz.13.00 w miejscowości 43-211 Piasek, ul. Leśna 20 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

1

Medal z wizerunkiem Jana Pawła II; awers: JOANNES PAVLVS II PONT. MAX. ITALY; reverse A.D. MCMLXXVIII ITALY TOTUS TUUS

1

50,00

50,00

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
19/09/2017 12:55

KM 427/16 i inne

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.10.2017r. godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

P I E R W S Z A            L I C Y T A C J A

udziału nr 4 w wys.1/2 cz. w lokalu mieszkalnym ,dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00041625/3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Lokal znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym niskim , 2-klatkowym w miejscowości Pszczyna/Łąka przy ul. Sznelowiec 20/1.

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju w kształcie litery L i ślepej łazienki. W dużym pokoju wyjście na balkon. Powierzchnia użytkowa łączna wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 67,87 m2, w tym pow. użytkowa lokalu 62,88 m2, pow. pomieszczenia przynależnego, piwnicy 4,99 m2.

Budynek ,w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr 152/34 o pow. 1492m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW KA1P/00038870/1 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

 

Wartość udziału dłużnika ( udział nr 4 w wys. 1/2 cz) w nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz pomieszczeniach przynależnych został oszacowany na kwotę 63 124,50 zł .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 47 343,38 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 6.312,45 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
15/09/2017 13:06

KM 369/15 i inne                 
                                                                               O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.10.2017r  o godz. 8.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:
 
                                                                          P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego  o pow. użytkowej 59,50 m2 wraz z udziałem  części w nieruchomości wspólnej, mieszczącego się w Woli przy ul. Górniczej 18/2 ,znajdującego się  na parterze budynku wielorodzinnego. Lokal składa się z 3 pokoi, łazienki , wc, kuchni i przedpokoju. Z lokalem związane jest pomieszczenie przynależne -piwnica o pow. 7,2 m2 .Lokal jest niezamieszkały. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta  nr KA1P/00037966/4 zapisana w Sądzie Rejonowym w Pszczynie . 
Budynek ,w którym znajduje się przedmiotowy lokal  posadowiony jest na nieruchomości gruntowej na  działce o nr ewidencyjnym 1589/58 o pow. 1188 m2 ,dla  której  prowadzona jest  księga wieczysta o nr KA1P/00037965/7. Wielkość udziału  w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt  oraz części  budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie  do użytku właścicieli lokali wynosi 667/10484 cz. 
 
W dziale IV księgi wieczystej KA1P/00037966/4  widnieje hipoteka wpisana na rzecz Santander Consumer Bank SA Wrocław.
Nieruchomość KA1P/00037966/4 oszacowana została  na kwotę  114 739,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 86 054,25 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 11 473,90 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg   na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 
Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać  przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie  (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

obwieszczenie o licytacji nieruchomości
11/09/2017 12:37

  KM 941/14                                                      O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.10.2017r o godz.8.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:
                                                                   P I E R W S Z A          L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej  w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej 80 ,zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KW  KA1P/00005897/6 .    Przedmiotowa nieruchomość gruntowa-działka gruntu o nr ewidencyjnym  36/3  o pow.14 736 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym wraz z  zabudową dodatkową typu rolniczego . Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalno-usługowego wynosi 540,47 m2,  powierzchnia  zabudowany dodatkowej stanowiącej  3 obiekty w zwartej zabudowie wynosi 322 m2. Budynek jest wolnostojący ( nr ew. 268 i 269), murowany, został wybudowany w latach 50-tych, rozbudowany w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. Budynek murowany pełni funkcję mieszkalno-usługową oraz budynek niemieszkalny stanowiący zabudowę dodatkową o charakterze rolniczym( nr ew. 270,271,272) 2-piętrowy z garażami  na parterze wraz ze stodołą drewniano-murowaną. Budynki nie są użytkowane od kilku lat. Z uwagi na  dużą  powierzchnię oraz 2 przeznaczenia działki powierzchnia zabudowana i położona na terenach mieszkalno-usługowych wynosi ok. 4736m2. Pozostała, która nie została zabudowana  i leży na terenach o przeznaczeniu  rolniczym wynosi  ok. 10000m2.
    W dziale IV Księgi wieczystej KA1P/00005897/6 wpisane są hipoteki  na rzecz: Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Gliwicach; Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Warszawa; Jadwiga Modes, Henryk Modes; TAMIR Sp J.  T i M Kuśnierz  w Zabrzu; Skarb Państwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ; Gmina Pszczyna.
 
Przedmiotowa nieruchomość oszacowana została na kwotę  223 503,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:167 627,25zł. 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 22 350,30 zł )najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg   na rachunek komornika : Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać  przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie  (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

licytacja ruchomości
24/08/2017 16:31

KM 914/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2017r o godz.15.00 w miejscowości 43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 66 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

1

Sam. osobowy m-ki Fiat Brava nr rej. SPS32901-LPG-gaz, rok prod. 1996

1

1.000,00

1.000,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
10/08/2017 11:24

KM 450/11 i inne

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16.10.2017r. o godz. 8.55 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

D R U G A      L I C Y T A C J A

udziału w wys. 1/2 części w nieruchomości lokalowej ( udział nr 2 ) - lokal mieszkalny położony w Pszczynie przy ul. Kopernika 54/7, zapisany w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00043075/6. Wraz z lokalem mieszkalnym związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 1315/17 o pow. 1182 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w wysokości 564/10000 części, zapisane w KA1P/00041778/0.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 60,71 m2 usytuowany jest na drugim (przedostatnim) piętrze w ekspozycji dwustronnej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5.70 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Pomieszczenia mają rozkładowy układ. Lokal nie posiada balkonu.

Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

Stan techniczny budynku wybudowanego w technologii tradycyjnej w latach 30-tych ubiegłego wieku słaby. Duża ilość elementów budynku kwalifikuje się do remontu . Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Lokal użytkowany na potrzeby własne mieszkaniowe .

 

Wartość udziału 1/2 części w prawie odrębnej własności lokalu została oszacowana na kwotę 49 500zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 33 000 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. kwotę 4 950 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika: PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
10/08/2017 11:18

KM 1694/15 , KM 472/17

                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16.10.2017r. o godz. 8.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

D R U G A           L I C Y T A C J A

udziału w wys. 1/2 części w nieruchomości lokalowej ( udział nr 3) - lokal mieszkalny położony w Pszczynie przy ul. Kopernika 54/7, zapisany w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00043075/6. Wraz z lokalem mieszkalnym związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 1315/17 o pow. 1182 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w wysokości 564/10000 części, zapisane w KA1P/00041778/0.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 60,71 m2 usytuowany jest na drugim (przedostatnim) piętrze w ekspozycji dwustronnej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5.70 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Pomieszczenia mają rozkładowy układ. Lokal nie posiada balkonu.

Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Stan techniczny budynku wybudowanego w technologii tradycyjnej w latach 30-tych ubiegłego wieku słaby. Duża ilość elementów budynku kwalifikuje się do remontu . Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Lokal użytkowany na potrzeby własne mieszkaniowe .

 

Wartość udziału 1/2 części w prawie odrębnej własności lokalu została oszacowana na kwotę 49 500 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 33 000 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. kwotę 4 950,00zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika: PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
10/08/2017 09:47

KM 2310/13, KM 2309/13

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16.10.2017r. o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Pszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 129 odbędzie się:

                                                           D R U G A          L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej( działki gruntu nr 702/24 o pow. 1102 m2) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040998/1 ,położonej w Wiśle Wielkiej przy ul. Polnej 44. Na działce gruntu o kształcie prostokąta posadowiony jest budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym , z garażem , nie podpiwniczony , o pow. użytkowej 148,80 m2 , wybudowany w technologii tradycyjnej. W budynku na parterze mieści się kuchnia, salon, łazienka , przedpokój. W przyziemiu garaż i pom. gospodarcze. Na półpiętrze dwa pokoje, na poddaszu trzy pokoje i łazienka. Na elewacji od strony ogrodu taras. Budynek gospodarczy- wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, o pow. użytkowej 16,90m2, posadowiony tuż przy wjeździe na teren nieruchomości, wybudowany bez pozwolenia-zgłoszenia. Do obowiązków przyszłego inwestora będzie należało zalegalizowanie w/w nieprawidłowości.

 

Wartość udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości zapisanej w KW nr KA1P/00040998/1 oszacowana została na kwotę 213 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 142 000 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 21 300 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
09/08/2017 09:31

Kp 52/04

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.10.2017r. o godz. 9.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 619/6 położonej w Pszczynie w obrębie Stara Wieś przy ul. Doświadczalnej, zapisanej w KW nr KA1P/00036532/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Powierzchnia działki wynosi 620 m2 . Dojazd do nieruchomości odbywa się z ul. Doświadczalnej na wysokości nr 45 poprzez działkę gruntu nr 623/6, stanowiącą nieurządzoną działkę drogową, zapisaną w KW nr KA1P/00023775/7, w której dłużnik ma udział w wys. 1/5 części. Zgodnie z MPZP teren nieruchomości oznaczony jest jako: F.3MN-tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Działka niezagospodarowana , nieogrodzona, porośnięta trawą w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 51 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 38 250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 5 100 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.