...
Panel administracyjny
obwieszczenie o licytacji nieruchomości
14/02/2017 14:52

KM 281/15 i inne

                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.03.2017r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A           L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Pszczynie przy ul. Bednorza 7, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1P/00045085/3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie .Lokal mieszkalny, przysługujący dłużnikowi , mieści się w budynku wielomieszkaniowym trzyklatkowym o pow. użytkowej 2010 m2 i kubaturze 8436,22 m3, usytuowanym na działce nr 1787/36, podpiwniczonym , pięciokondygnacyjnym , wybudowanym w technologii uprzemysłowionej w 1974 r.

Budynek jest po termomodernizacji. Stan techniczny budynku dobry.

Budynek w którym mieści się lokal zapisany w KW nr KA1P/00035813/3. Działka ta własności Gminy Pszczyna jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 04.05.2072r. Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Pszczynie i właścicieli wyodrębnionych lokali.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 39,40 m2 usytuowany jest na trzecim piętrze w ekspozycji jednostronnej. Lokal jest funkcjonalny, składa się z 2 pokoi, kuchni , przedpokoju, łazienki z wc. Pomieszczenia mają rozkładowy układ. Dojazd do budynku bezpośrednio z ulicy. Nieruchomość posiada dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej.

W dziale IV księgi wieczystej KA1P/00045085/3 wpisane hipoteki na rzecz PKO BP SA Oddział 1

w Tychach .

Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana na kwotę 95 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 71 250,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 9 500,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obieszczenie o licytacji nieruchomości
23/01/2017 12:00

KM 1390/13 i inne

                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.03.2017r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 118 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A

udziału dłużniczki ( udz. nr 2 ) w wys. 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym stanowiącym przedmiot prawa własności.

Nieruchomość położona jest w Górze przy ul. Topolowej 89 . Budynek o pow. . 148,24 m składa się

z piwnicy, parteru oraz poddasza użytkowego . Posadowiony jest na działce nr 266/44 o pow. 900 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00019296/4 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, dożywotnią służebnością polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości tj. bezpłatna i dożywotnia służebność mieszkania w jednym pokoju z prawem korzystania z kuchni i łazienki oraz z prawem swobodnego poruszania się po obejściu. Wartość służebności oszacowano na kwotę 47 934 .

 

Wartość udziału 1/2 cz. w nieruchomości KA1P/00019296/4 została oszacowana na kwotę 237 571,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.: 158.380,67 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości( 23 757,10 ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

 

 


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.