...
Panel administracyjny
Obieszczenie o licytacji ruchomości
24/06/2015 15:24

KM 275/13

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.07.2015r. godz. 15.00 w miejscowości Miedźna, ul. Wiejska 51 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa brutto

łączna brutto

 

1

 

Kuter przelotowy prod. METGIS MIKROKUTER MK30-200A, r.prod. 2006, nr fabr. 950548

1

57.318,00

57.318,00

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 

 


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
22/06/2015 08:34

   KM220/13 i inne

                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.07.2015r. o godz. 9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A       L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w Goczałkowicach Zdroju w budynku mieszkalnym przy

Alei I/10, zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00044549/7.

Prawo odrębnej własności w/w lokalu wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej zam. Goczałkowice Zdrój ul. Aleja I 10.

Budynek mieszkalny składa się z dwóch części z osobnymi niezależnymi wejściami, w każdej części na parterze i piętrze wyodrębniono lokal mieszkalny ( lokal mieszkalny nr 1 i lokal mieszkalny nr 2).

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 102,76 m2 mieści się na parterze i piętrze w części starszej budynku posadowionej bliżej ulicy. Składa się z 4 pokoi, 2 łazienek, kuchni, przedpokoju, spiżarki i wiatrołapu. Do lokalu mieszkalnego przynależą trzy pomieszczenia piwniczne o łącznej pow. użytkowej 18,52 m2. Lokal mieszkalny użytkowany jest na potrzeby mieszkaniowe dłużników i matki dłużnika, która mieszka na parterze.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 2515/72 o pow. 745 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą włączenie do użytku właścicieli lokali, objętej KW nr KA1P/00020107/3 wynoszący 435/1000 części .

Na działce posadowiony jest także wolnostojący budynek garażu dwustanowiskowego, który wszedł w skład nieruchomości wspólnej. Dłużnicy użytkują prawą część garażu patrząc od strony wjazdu na posesję.

 

Nieruchomość KA1P/00044549/7 oszacowana została na kwotę 289 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.192.666,67 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
09/06/2015 13:49


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
25/05/2015 15:16

KM 2175/13

                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.08.2015r. o godz. 12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 28, zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00042265/8.

Prawo własności wpisane jest na rzecz dłużniczek :( udział w prawie nr 1) w 1/2 części oraz ( udział

w prawie nr 1) w 1/2 części.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 71,88 m2 położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielomieszkaniowym .Lokal jest średnio funkcjonalny. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarki, łazienki z wc. Do lokalu przynależy komórka w piwnicy o pow. 8,35 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działek gruntu nr 314/34 i 311/34 o łącznej powierzchni 2542 m2 oraz części budynku

i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętych KW nr KA1P/00041703/4 wynoszącym 333/10000.

 

Nieruchomość KA1P/00042265/8 oszacowana została na łączną kwotę 197 000 ( z czego wartość każdego z udziałów na kwotę 98 500 ).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi łącznie: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 147 750 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
25/05/2015 12:32

KM 858/14

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.07.2015r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 24/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Pszczynie pod nr KA1P/00042169/5. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 64,52 m2 położony jest na drugim piętrze w budynku wielomieszkaniowym. Lokal jest funkcjonalny. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarki , łazienki i wc. Do lokalu przynależy komórka w piwnicy o pow. 4,13 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działek gruntu nr 314/34 i 311/34 o łącznej pow. 2542 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych KW nr KA1P/00041703/4 wynoszącym 285/10000.

 

Nieruchomość KA1P/00042169/5 oszacowana została na kwotę 181 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:135 750 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
25/05/2015 12:26

KM 1203/14, KM 1087/10

                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.07.2015r. o godz. 9.10 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 209 położonego w budynku wielomieszkaniowym

w Suszcu przy ul. Piaskowej 11. Dla lokalu urządzona jest księga wieczysta nr KA1P/00079985/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 209 o pow. użytkowej 31,24 m2 usytuowany jest na drugim piętrze w ekspozycji jednostronnej bez balkonu. Składa się z 2 pokoi , przedpokoju z aneksem kuchennym i łazienki

z wc.

Stan techniczny lokalu zadowalający. Standard użytkowy niski. W KW uwidoczniona jest kuchnia i przedpokój jako osobne pomieszczenia, faktycznie jest to przedpokój, w którym urządzony jest aneks kuchenny. Do lokalu przynależy piwnica nr 56/209 o pow. 2,40 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 3707/389 o pow. 1256 m2 do dnia 04.12.2089r i własności części wspólnych budynku objętych księgą wieczystą nr KA1P/00043755/7 wynoszącym 3364/233901 części.

 

Nieruchomość KA1P/00079985/9 oszacowana została na kwotę 62 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 46 500 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
18/05/2015 13:55

KM 634/14

                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.06.2015r. godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego

w Pszczynie , sala nr 008 ( bud. wydz. rodzinnego) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 1051/147 położonej w Radostowicach przy ul. Pszczyńskiej, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00078554/2 w 1/2 części na rzecz dłużniczki ( udział w prawie nr 1) oraz w 1/2 części na rzecz osoby nie związanej z niniejszą egzekucją( udział w prawie nr 2).

Działka gruntu o pow. 2 132 m2 o regularnym kształcie trapezu jest nieogrodzona, porośnięta tarniną,

w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Konfiguracja terenu płaska. Dostępność komunikacyjna do działki bezpośrednio z ulicy Pszczyńskiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako: tereny zabudowany usługowej z dopuszczeniem zabudowany mieszkaniowej .

 

Wartość udziału dłużniczki 1/2 części w prawie własności nieruchomości zapisanej w KA1P/00078554/2 oszacowana została na kwotę 88 500 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 66 375 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.