...
Panel administracyjny
obwieszczenie o licytacji nieruchomości
23/06/2016 13:53

KM 1107/15 i inne

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.08.2016r. o godz. 14.40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej przedmiotem prawa własności, położonej w miejscowości Wola w pobliżu ul. Pszczyńskiej. Nieruchomość składa się z 1 działki ewidencyjnej oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 838/3 o łącznej pow. 885 m2. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KA1P/00030552/0 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Nieruchomość stanowi własność dłużników tj. Krystyny Daneckiej w 5/8 cz, Ilony Daneckiej w 1/8 cz. , Krzysztofa Daneckiego w 1/8 cz. oraz Anny Daneckiej w 1/8 cz.

Ma korzystny, regularny kształt zbliżony do trapezu. Jest ogrodzona ze wszystkich stron. Wjazd na działkę odbywa się od strony północnej od ulicy Pszczyńskiej przez bramę wjazdową. Przedmiotowa nieruchomość została nie objęta planem miejscowym. Zgodnie ze stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna położona jest na terenach oznaczonych symbolem M-3 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz jednorodzinnej zagrodowej.

 

W dziale IV księgi wieczystej widnieją hipoteki wpisane na rzecz PKO BP SA Oddział Centrum

w Tychach, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 25 w Woli oraz Gminy Miedźna.

 

Nieruchomość KA1P/00030552/0 oszacowana została na kwotę 53 189,00 zł w tym;

udział Krystyny Daneckiej w wys. 5/8 cz na kwotę 33 243,14 zł

udział Ilony Daneckiej w wys. 1/8 cz na kwotę 6 648,62 zł

udział Krzysztofa Daneckiego w wys. 1/8 cz na kwotę 6 648,62 zł

udział Anny Daneckiej w wys. 1/8 cz na kwotę 6 648,62 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 39.891,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
03/06/2016 13:34

      KM 1009/14 i inne

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.08.2016r. o godz 9.00 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00043797/3 , położonej w Woli przy ul. Przemysłowej 10/72 , stanowiącej własność dłużników

w ustawowej wspólności małżeńskiej .

Lokal znajduje się na 3 piętrze , pełni funkcję lokalu mieszkalnego i stanowi odrębną nieruchomość

w budynku wielorodzinnym niskim. Składa się z 3 pokoi, łazienki, wc, kuchni i przedpokoju. Z lokalem związane pomieszczenia przynależne tj. piwnica.

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z piwnicą wynosi 72,60 m2.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na nieruchomości gruntowej na działce o nr 1629/37 o pow. 7390 m2 będącej w prawie użytkowanie wieczystego, dla której prowadzona jest jest księga wieczysta o nr KA1P/00039667/2 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Z lokalem związany jest udział części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz

z pomieszczeniami przynależnymi. Udział wynosi 726/48145.

 

Nieruchomość KA1P/00043797/3 oszacowana została na kwotę 118 220,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88.665,00

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie

(w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczenie o licytacji nieruchomości
17/05/2016 12:53

KM 2289/13, KM 2015/15 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.07.2016r o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażu

i przylegającym do niego budynkiem gospodarczym (kurnikiem). Nieruchomość opisana działką gruntu nr 2145/91 o pow. 2.314m 2 zapisana jest w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00052670/3. Zlokalizowana jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 144. Prawo własności wpisane jest na rzecz dłużniczki.

Na działce gruntu o kształcie trapezu posadowiony jest:

- wolnostojący budynek mieszkalny, jednorodzinny o pow. użytkowej 126,70 m2. Budynek jest obiektem murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wybudowanym w technologii tradycyjnej, w latach 60 ubiegłego wieku.

- budynek garażu o pow. użytkowej 22,29 m2. Budynek jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym Do budynku garażu przylega budynek gospodarczy (kurnik) o pow. użytkowej 19,95 m2.

Standard użytkowy budynków jest niski, stan techniczny budynków dostateczny.

 

Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana na kwotę 367 000,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:275 250,00zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela

do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego

w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.