...
Panel administracyjny
Obieszczenie o licytacji ruchomości
02/10/2015 15:10

Km 557/09 i inne

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.11.2015r. o godz. 13.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

brutto

łączna

brutto

 

1

 

Sam. ciężarowy do 3.5t KIA K2700II 2.9t, wersja 2.7D Izoterm, nr rej. SB30326, rok prod. 2002

1

4.920 zł

4.920 zł

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
29/09/2015 09:07

KM 303/15

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.11.2015r. o godz. 14.30 w miejscowości Czechowice-Dziedzice, ul. Szwajcarska Dolina 37 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Samochód osobowy Land Rover FREELANDER 2,0 DT4ES, nr rej. SBI PG75, rok prod. 2001, nr nadw.SALLNABE

71A 305341

1

8.000,00

8.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
15/09/2015 11:34

                           KM 105/15

                                                               O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.10.2015r o godz.9.20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Letniej, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00056695/2 stanowiącej własność dłużników w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Przedmiotowa nieruchomość o łącznej łącznej 4461 m2 składa się

z trzech działek gruntu o nr 1883/23 o pow. 2348 m2, 1884/23 o pow. 1113 m2 oraz 1885/23 o pow. 1000 m2. . Działka o nr 1883/23 ma przeznaczenie pod tereny rolnicze a pozostałe dwie działki oznaczone nr 1884/23 oraz 1885/23 mają przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o nr KA1P/00056695/2 należy ustanowić prawny dostęp do drogi publicznej np poprzez ustanowienie służebności gruntowej lub ustanowienie drogi koniecznej.

 

Nieruchomość KA1P/00056695/2 oszacowana została na kwotę łączną 160 968,94 z czego wartość działki nr 1883/23 wynosi 11 059,00 natomiast wartość działek nr 1884/23 oraz nr 1885/23 wynosi 149 909,94 ( kwota powiększona o VAT).

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę łączną :

120 726,71 w tym:

działka nr 1883/23 - 8 294,25

działki nr 1884/23 oraz 1885/23 - 112 432,46 ( w tym VAT).

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( działki nr 1883/23 - 1 105,90 oraz działek nr 1884/23, 1885/23- 14 991,00zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego

w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnianedalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
07/09/2015 14:32

KM 929/14 i inne

                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.10.2015r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości budynkowej składającej się z zabudowanej działki gruntu w użytkowaniu wieczystym , położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukowej 39 ,dla której założona jest księga wieczysta nr KA1P/00054780/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Prawo własności działki gruntu nr 3333/6 o pow. 4481 m2 ujawnione jest na rzecz Skarbu Państwa, natomiast prawo użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089r. i własności budynku stanowiącego odrębny przedmiot własności na rzecz dłużnika RC Serwis Sp z o.o. z siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach.

Działka gruntu o kształcie prostokąta będąca przedmiotem użytkowania wieczystego zabudowana jest pięciokondygnacyjnym, wolnostojącym ,częściowo podpiwniczonym budynkiem dawnego hotelu robotniczego- obecnie tzw. obiektem noclegowym niesklasyfikowanym o pow. użytkowej 2057m2. Stan techniczny budynku dobry. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy. W dziale I KW ujawniona jest powierzchnia użytkowa 463 m2, co jest niezgodne ze stanem faktycznym , jest to powierzchnia zabudowy, która według kartoteki budynków wynosi dokładnie 466 m2. Dane dotyczące powierzchni użytkowej wymagają aktualizacji.

 

Nieruchomość KA1P/00054780/1 oszacowana została na kwotę 1 652 000 w tym wartość prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3333/6 na kwotę 444 000 .

Wartość oszacowania nieruchomości zostaje podwyższona o podatek VAT ( 23 %) czyli stanowi kwotę

2 031 960 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

1 523 970 zł ( w tym podatek VAT 23 %).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 203 196 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego

w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
07/09/2015 14:31

KM 366/13

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04.11.2015r. o godz. 14.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 118 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00066491/5 stanowiącej własność dłużnika .

Przedmiotowa nieruchomość o pow. 27 673 m2 składa się z 10 niezabudowanych działek gruntu użytkowanych rolniczo ,położonych w Kaniowie wokół ubojni drobiu, przeznaczonych w MPZP pod uprawy polowe za wyjątkiem działek gruntu nr 722/4 i 719/7 . Dojazd z ulicy Młyńskiej nieutwardzonym łącznikiem prowadzącym do ubojni drobiu. Ze względu na przeznaczenie terenu nieruchomość składa się

z dwóch kompleksów.

Pierwszy stanowią działki gruntu nr 722/4 i 719/7 o łącznej powierzchni 5496 m2 ,przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi oraz z niewielkim fragmentem pod drogi publiczne wewnętrzne. Oszacowane zostały na kwotę 122 000 .

Drugi kompleks tworzy osiem działek gruntu o nr 715/1, 715/7,715/8,715/17,715/19,715/21,715/23, 715/25 o łącznej powierzchni 22 177m2 , przeznaczone pod tereny rolnicze.

Zostały one oszacowane na kwotę 68 000 .

 

Nieruchomość  KA1P/00066491/5 oszacowana została na łączną kwotę 190 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:126.666,67zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego

w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.