...
Panel administracyjny
Starsze licytacje.
1 2 >

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
24/10/2014 10:55

KM 2791/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.12.2014r. o godz. 9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Cienistej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00051569/5, stanowiącej własność dłużniczki

w 1/2 części ( udział w prawie nr 2).

Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieprzylegających do siebie działek gruntu o nr 1958/4

o pow. 1707 m2 oraz 1958/7 o pow. 1344 m2, o kształcie trapezu. Każda z działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .

Działki nieogrodzone, w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. W Studium nieruchomość oznaczona symbolem C.81MN;strefa mieszkaniowa, tereny zabudowy jednorodzinnej.

Ze względu na położenie i dostępność komunikacyjną działki nie tworzą zorganizowanej gospodarczo całości, a tym samym mogą być przedmiotem oddzielnego zbycia.

 

Udział dłużnika w wys. 1/2 cz. w nieruchomości KA1P/00051569/5 oszacowany został na kwotę

105 500 zł w tym wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/4 wynosi 59 000 zł natomiast wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/7 wynosi 46 500 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 79 125 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
24/10/2014 10:54

KM 1624/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.12.2014r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Cienistej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00051569/5, stanowiącej własność dłużnika

w 1/2 części ( udział w prawie nr 1 ).

Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieprzylegających do siebie działek gruntu o nr 1958/4

o pow. 1707 m2 oraz 1958/7 o pow. 1344 m2, o kształcie trapezu. Każda z działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .

Działki nieogrodzone, w zasięgu podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. W Studium nieruchomość oznaczona symbolem C.81MN;strefa mieszkaniowa, tereny zabudowy jednorodzinnej.

Ze względu na położenie i dostępność komunikacyjną działki nie tworzą zorganizowanej gospodarczo całości, a tym samym mogą być przedmiotem oddzielnego zbycia.

 

Udział dłużnika w wys. 1/2 cz. w nieruchomości KA1P/00051569/5 oszacowany został na kwotę105 500zł w tym wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/4 wynosi 59 000 zł natomiast wartość udziału 1/2 cz. w prawie własności działki 1958/7 wynosi 46 500 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 79 125 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
24/10/2014 10:54

KM 2245/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.12.2014r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 128 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00001097/0. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników w ustawowej wspólności zam. Studzionka ul. Jedności 11.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntu nr 1794/139 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym przy ul. Stawowej 5 w Studzionce i nie przylegającej do niej niezabudowanej działki gruntu nr 2065/198 położonej w rejonie ulicy Karola Miarki w Studzionce.

Na działce gruntu nr 1794/139 o pow. 4050 m2 położonej przy ul. Stawowej 5 o kształcie zbliżonym do trapezu posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 89,41 m2, w zabudowie bliźniaczej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w połowie, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1948 roku. Dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Stawowej.

Druga działka gruntu nr 2065/198 o pow. 495 m2 położona w rejonie ul. Karola Miarki jest niezabudowana, niezagospodarowana, bez dostępu do drogi publicznej.

 

Nieruchomość KA1P/00001097/0 oszacowana została na łączną kwotę 236 000 zł w tym działka gruntu nr 1794/139 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oszacowana została na kwotę 234 000 zł natomiast niezabudowana działka gruntu nr 2065/198 na kwotę 2 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. : 157 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
23/10/2014 10:48

KM 2154/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.12.2014r. o godz. 9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00049064/8. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 04.05.2072r. oraz części budynku

i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętym KW nr KA1P/00035813/3, wynoszącym 1865/1000000.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47 m2 mieści się w Pszczynie przy ul. Sobieskiego 11/4. Usytuowany jest na pierwszym piętrze w ekspozycji dwustronnej z balkonem ( loggia).

Lokal jest mało funkcjonalny, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju , łazienki z wc.

Dwa pokoje i kuchnia mają amfiladowy układ.

 

Nieruchomość KA1P/00049064/8 oszacowana została na kwotę 113 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 84 750 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
23/10/2014 09:45

KM 1179/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03.12.2014r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 129 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przysługującego Piotrowi Molińskiemu i Teresie Molińskiej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej w wys. 1/2 części oraz Robertowi Molińskiemu w 1/2 części. Dla lokalu urządzona jest księga wieczysta nr KA1P/00051112/7 zapisana w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Lokal użytkowy położony w Pszczynie przy ul. Dobrawy 3, o powierzchni użytkowej 144,60 m2.

Obejmuje pomieszczenia piwnicy, pomieszczenia parteru i pomieszczenia poddasza. Parter obejmuje pomieszczenie konsumpcyjno barowe, salę na półpiętrze, dwie sale gier, WC męski i damski oraz dwa pomieszczenia zaplecza i korytarz. Poddasze obejmuje niewielką kuchnię , pokój ( stróżówka) , dwa korytarze i łazienkę. W lokalu jest prąd , gaz , woda i kanalizacja oraz CO etażowe gazowe.

Lokal jest ubezpieczony w Warcie. Dłużnik Piotr Moliński jest płatnikiem podatku VAT.

 

Nieruchomość KA1P/00051112/7 oszacowana została na kwotę 213 500 zł+ VAT 23 % tj. 262 605 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 175 070 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
17/10/2014 13:18

KM 360/12 i inne

OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2014r. o godz.13.30 w miejscowości 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 67A odbędzie się druga licytacja niżej wymienionych ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Motocykl HONDA Goldwing INTERSTATE , nr rej. EL 917F; rok prod. 1996

1

14.900,00

14.900,00

2

 

Traktorek ZEN-NOH model ZB7001E (bez

dokumentów)

1

9.700,00

9.700,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
17/10/2014 13:18

KM 929/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.12.2014r. o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 242 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Suszcu przy ul. Piaskowej 11/201,zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00053150/9 .

Przedmiotową nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o pow. 31,24 m 2 usytuowany na drugim piętrze

w budynku wielomieszkaniowym .Lokal składa się z dwóch pokoi , przedpokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc. Lokal bez balkonu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. . 2,55 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz własności części wspólnych budynku objętych KW nr KA1P/00043755/7 wynoszącym 3379/233901 cz.

 

Przedmiotowa nieruchomość KA1P/00053150/9 oszacowana została na kwotę 81 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 60 750 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
15/10/2014 14:07

KM 810/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2014r. o godz. 13.00 w Pszczynie, ul. Pukowca 14 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Telewizor kol. SAMSUNG ,52 cale

1

1.500,00

1.500,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
15/10/2014 11:02

KM 515/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.11.2014r. o godz. 15.00 w miejscowości 43-225 Wola, ul. Słoneczna 38/3 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Telewizor SAMSUNG Model UE46ES100W

1

3.000,00

3.000,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
09/10/2014 10:09

KM 1669/12 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13.11.2014r. o godz. 10.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 231 odbędzie się:

 

D R U G A  L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, należącego do dwóch małoletnich dzieci po 1/2 części każdy reprez. przez matkę , położonego w Suszcu przy ul. Piaskowej 11/7 znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego nie założono księgi wieczystej.

Przedmiotowy lokal nr 7 o pow. użytkowej 31,24 m2 położony jest na parterze wielomieszkaniowego budynku podpiwniczonego. Składa się z 2 pokoi, przedpokoju z aneksem kuchennym , łazienki z wc.

Lokal bez balkonu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane zostało na kwotę 77 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. 51 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Starsze licytacje.
1 2 >

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.