...
Panel administracyjny
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
28/10/2015 15:27

KM 2022/07 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11.12.2015r. o godz. 13.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 129 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Kosmonautów 16 ,składającej się z działki gruntu nr 34/801 o pow. 956 m2 , dla której założona jest księga wieczysta nr  KA1P/00021883/3 prowadzona

w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników: Natalii Morkisz w 5/8 cz.,Roberta Morkisz w 1/8 cz. ,Adrianny Bażanowskiej w 1/8 cz. oraz Wiktora Morkisz w 1/8 cz.

Na działce gruntu o kształcie trapezu posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 149,05 m2 z dobudowanym garażem o pow. użytkowej 29,36 m2, dwukondygnacyjny, wolnostojący, nie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70-tych ubiegłego wieku, murowany z pustaków, nie zgłoszony do użytkowania.

Stan techniczny budynku pogorszony, Standard użytkowy niski.

 

Nieruchomość KA1P/00021883/3 oszacowana została na łączną kwotę 260 000 w tym:

-wartość udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości przysługującego Natalii Morkisz

na kwotę 162 500 ;

-wartość udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości przysługującego Robertowi Morkisz na kwotę 32 500 ;

-wartość udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości przysługującego Adriannie Bażanowskiej na kwotę 32 500 zł;

-wartość udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości przysługującego Wiktorowi Morkisz na kwotę 32 500 zł;

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania kwotę: 173.333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
28/10/2015 15:26

KM 217/15

                                                               O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.12.2015r o godz.9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Wiśle Wielkiej przy ul. Lipowej 7 , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00008763/9 stanowiącej własność dłużników w ustawowej wspólności małżeńskiej.

Budynek mieszkalny, wolnostojący , murowany o pow. użytkowej 161,4 m2 posadowiony jest na działce gruntu nr 501/24 o pow. 713 m2 mającej kształt zbliżony do prostokąta. Znajduje się w głębi działki na granicy z działką sąsiednią z uwagi na przebiegające linie średniego napięcia. Budynek składa się z piwnicy, parteru, piętra oraz strychu nieużytkowego. Jest niewykończony w całości.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana została na kwotę 181 129,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania kwotę:135.846,75zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/10/2015 14:27

KM 246/11

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14.12.2015r. o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie sala 129 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod KA1P/00034927/8, położonej w Czarkowie przy ul. Wolności 52b .Działka gruntu nr 1532/46 o pow. 676 m2 będąca przedmiotem prawa własności zabudowana jest budynkiem mieszkalnym , nie wykończonym, nie zgłoszonym do użytkowania. Jest to budynek jednorodzinnym, wolnostojący, dwukondygnacyjny, w połowie podpiwniczony , wybudowany w technologii tradycyjnej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Budowa została przerwana na okres dłuższy niż trzy lata, w związku z czym do obowiązków przyszłego inwestora będzie należało wznowienie pozwolenia oraz zaktualizowanie pozostałej dokumentacji budowy.

 

Przedmiotowa nieruchomość KA1P/00034927/8 oszacowana została na kwotę 386 000zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:257 333,34

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


Obieszczenie o licytacji ruchomości
23/10/2015 09:52

KM 1105/15 i inne

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.11.2015r o godz.15.00 w miejscowości Radostowice, ul. Dworcowa 61 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

brutto

łączna

brutto

 

1

 

Mercedes Benz nr rej. SPS 48EP A170, rok prod. 2001

1

4.700,00

4.700,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
22/10/2015 15:03

KM 1616/11 i inne

                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.12.2015r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

udziału dłużnika w wys. w 6/20 cz w nieruchomości zapisanej jest w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040177/0, położonego w Pszczynie przy ul. Moniuszki, stanowiącego własność dłużnika tj. Przedsiębiorstwa Innowacyjno -Produkcyjnego " Inkom Śląski" Sp

z o.o. w Pszczynie.

Działka gruntu nr 1098/150 o pow. 369 m2 ma kształt trapezu. Na gruncie znajduje się rozpoczęta budowa budynku wielolokalowego. Budynek zaprojektowany jako dwukondygnacyjny , z przyziemiem, w którym zlokalizowane miały być garaże i poddaszem użytkowym. Budynek stanowi segment skrajny zabudowy szeregowej . Powierzchnia użytkowa budynku to około 550m2 z czego około 470 m2 to powierzchnia 8-9 mieszkań a pozostała to powierzchnia 4 garaży. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej . Wykonany jest do wysokości piętra. Stan zaawansowania robót określa się w wielkości do ok. 20 %.

Budowa została przerwana wiele lat temu, prace budowlane nie prowadzone od dłuższego czasu. Obiekt nie jest zabezpieczony przed zniszczeniem i jego stan techniczny pogarsza się z upływem czasu. Wszelkie pozwolenia na budowę straciły ważność. Stan techniczny budynku określa się jako zły. Zużycie niektórych elementów posadowionych na gruncie a pozostawionych bez jakiegokolwiek zabezpieczenia może sięgać nawet 70 %.

 

Wartość udziału 6/20 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1P/00040177/0 wynosi

49 000,00 .

Wartość oszacowania nieruchomości( udziału) zostaje podwyższona o podatek VAT ( 23 %) czyli stanowi kwotę 60 270,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

45 202,50 ( w tym podatek VAT 23 %).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj 6.027,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
20/10/2015 13:19

KM 171/15 i inne

                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.11.2015r. o godz. 9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej , położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sokoła 6a, zapisanej

w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00068689/4.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa nr 2 ( na piętrze) stanowi odrębny przedmiot prawa własności dłużniczki . Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc , przedpokoju oraz klatki schodowej

i wspólnego wyjścia razem z lokalem nr 1 znajdującym się na parterze. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia przynależne. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 87,20 m2.

Lokal o funkcji mieszkaniowej w stanie wykończonym jest zamieszkiwany czasowo.

Lokal znajduje się w domu mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się jeszcze jeden lokal mieszkalny na parterze. Dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00057107/1 zapisana w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 2290/13 o pow. 634 m2.

Udział w częściach wspólnych ,którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla lokalu mieszkalnego nr 2 wynosi 45/100 cz .

 

Nieruchomość lokalowa KA1P/00068689/4 oszacowana została na kwotę 139 827,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:104.870,25

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie

(w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
02/10/2015 15:10

Km 557/09 i inne

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.11.2015r. o godz. 13.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

brutto

łączna

brutto

 

1

 

Sam. ciężarowy do 3.5t KIA K2700II 2.9t, wersja 2.7D Izoterm, nr rej. SB30326, rok prod. 2002

1

4.920 zł

4.920 zł

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
29/09/2015 09:07

KM 303/15

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.11.2015r. o godz. 14.30 w miejscowości Czechowice-Dziedzice, ul. Szwajcarska Dolina 37 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Samochód osobowy Land Rover FREELANDER 2,0 DT4ES, nr rej. SBI PG75, rok prod. 2001, nr nadw.SALLNABE

71A 305341

1

8.000,00

8.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
07/09/2015 14:31

KM 366/13

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04.11.2015r. o godz. 14.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14, sala 118 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00066491/5 stanowiącej własność dłużnika .

Przedmiotowa nieruchomość o pow. 27 673 m2 składa się z 10 niezabudowanych działek gruntu użytkowanych rolniczo ,położonych w Kaniowie wokół ubojni drobiu, przeznaczonych w MPZP pod uprawy polowe za wyjątkiem działek gruntu nr 722/4 i 719/7 . Dojazd z ulicy Młyńskiej nieutwardzonym łącznikiem prowadzącym do ubojni drobiu. Ze względu na przeznaczenie terenu nieruchomość składa się

z dwóch kompleksów.

Pierwszy stanowią działki gruntu nr 722/4 i 719/7 o łącznej powierzchni 5496 m2 ,przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi oraz z niewielkim fragmentem pod drogi publiczne wewnętrzne. Oszacowane zostały na kwotę 122 000 .

(Do powyższej kwoty zostanie doliczony  podatek VAT w wys. 23 %)

Drugi kompleks tworzy osiem działek gruntu o nr 715/1, 715/7,715/8,715/17,715/19,715/21,715/23, 715/25 o łącznej powierzchni 22 177m2 , przeznaczone pod tereny rolnicze.

Zostały one oszacowane na kwotę 68 000 .

 

Nieruchomość  KA1P/00066491/5 oszacowana została na łączną kwotę 218 060 ( w tym 23 % VAT).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:145 373,33zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego

w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnianedalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.