...
Panel administracyjny
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
31/07/2015 13:07


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
25/05/2015 15:16

KM 2175/13

                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.08.2015r. o godz. 12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 28, zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00042265/8.

Prawo własności wpisane jest na rzecz dłużniczek :( udział w prawie nr 1) w 1/2 części oraz ( udział

w prawie nr 1) w 1/2 części.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 71,88 m2 położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielomieszkaniowym .Lokal jest średnio funkcjonalny. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarki, łazienki z wc. Do lokalu przynależy komórka w piwnicy o pow. 8,35 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działek gruntu nr 314/34 i 311/34 o łącznej powierzchni 2542 m2 oraz części budynku

i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętych KW nr KA1P/00041703/4 wynoszącym 333/10000.

 

Nieruchomość KA1P/00042265/8 oszacowana została na łączną kwotę 197 000 ( z czego wartość każdego z udziałów na kwotę 98 500 ).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi łącznie: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 147 750 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnianedalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.