...
Panel administracyjny
obieszczenie o licytacji nieruchomości
15/12/2016 10:59

KM 2153/15, KM 960/16 i inne

                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30.01.2017r. o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Pszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 128 odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego zapisanego w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00051112/7 mieszczącego się w Pszczynie przy ul. Dobrawy 3, przysługującego dłużnikom.

Lokal użytkowy stanowi budynek wolnostojący, parterowy z jednym pomieszczeniem na poziomie półpiętra, budynek częściowo podpiwniczony, murowany wybudowany na przełomie lat 70-tych/ 80-tych XX wieku, w przeciętnym stanie technicznym. Stan techniczny lokalu dobry, standard wykończenia średni. Budynek składa się z pomieszczeń :sala główna - 52,56 m2; sala na półpiętrze - 21,18 m 2;WC damskie - 3,73 m2; WC męskie - 2,54 m2 ; zaplecze- 3,14 ; zaplecze 13,49 m2 ; sala gier 47,96 m2. Powierzchnia użytkowa wynosi 144,60 m2.

Budynek posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr 1804/54 o pow. 701 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00043849/3 przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.

Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Pszczyna, użytkownikiem wieczystym gruntu Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Lokal jest ubezpieczony .

 

Nieruchomość KA1P/00051112/7 oszacowana została na kwotę 177 777 + VAT 23 % tj. 218 665,71 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:145 777,14

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 21.866,57 zł ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obieszczenie o licytacji nieruchomości
08/12/2016 13:24

KM 929/12, KM 1121/14

                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.02.2017r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Suszcu przy ul. Piaskowej 11/201,zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00053150/9 .

Przedmiotową nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o pow. 31,24 m 2 usytuowany na drugim piętrze

w budynku wielomieszkaniowym .Lokal składa się z dwóch pokoi , przedpokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc. Lokal bez balkonu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. . 2,55 m2.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz własności części wspólnych budynku objętych KW nr KA1P/00043755/7 wynoszącym 3379/233901 cz.

 

Przedmiotowa nieruchomość KA1P/00053150/9 oszacowana została na kwotę 81 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 60 750 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obieszczenie o licytacji nieruchomości
30/11/2016 11:21

KM 675/14 i inne

                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09.01.2017r o godz. 8.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 129 odbędzie się:

 

                                              P I E R W S Z A        L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Woli przy ul. Pszczyńskiej 106/14, stanowiącej własność dłużnika. Lokal znajduje się na 2 piętrze. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki ślepej, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,30 m2. Z lokalem mieszkalnym związane jest pomieszczenie przynależne, piwnica o pow. 5,70 m2. Lokal jest w dobrym stanie. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00038207/3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Z własnością lokalu związany jest udział w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Udział wynosi 660/9596.

Budynek , w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na nieruchomości gruntowej na działce o nr ewidencyjnym nr 1435/33 o pow. 788 m2, będącej w prawie użytkowania wieczystego.

Dla nieruchomości gruntowej jest prowadzona księga wieczysta KA1P/00038159/1 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 861,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 89 145,75 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.