...
Panel administracyjny
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
17/12/2014 14:30

KM 1590/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.01.2015 r o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 ( bud. wydz. rodzinnego) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 13 położonego

w Pszczynie przy ul. Bednorza 13. Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.

Przedmiotowy lokal o pow. użytkowej 47,80 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Położony jest na IV piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Standard lokalu jest zadowalający

a stan techniczny przeciętny. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 1787/36. Księga wieczysta gruntowa w której zapisana jest nieruchomość gruntowa posiada nr KA1P/00035813/3 i prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Działka jest własnością Gminy Pszczyna a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 04.05.2072 r. jest między innymi Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,w części odpowiadającej jej udziałowi w nieruchomości wspólnej.

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 96 900 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 72 675 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obieszczenie o licytacji ruchomości
08/12/2014 11:37

Kms 299/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.01.2015r. o godz.13.00 w miejscowości 43-225 Wola, ul. Słoneczna  22/8 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Telewizor m-ki SONY ,42 cale

1

3.000,00

3.000,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
28/11/2014 10:54

KM 2015/13 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.01.2015r. o godz. 9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 ( bud. wydz. rodzinnego) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażu

i przylegającym do niego budynkiem gospodarczym (kurnikiem).Nieruchomość opisana działką gruntu nr 2145/91 o pow. 2.314m 2 zapisana jest w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00052670/3. Zlokalizowana jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 144. Prawo własności wpisane jest na rzecz dłużniczki.

Na działce gruntu o kształcie trapezu posadowiony jest:

- wolnostojący budynek mieszkalny, jednorodzinny o pow. użytkowej 126,70 m2. Budynek jest obiektem murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wybudowanym w technologii tradycyjnej, w latach 60 ubiegłego wieku. Standard użytkowy budynku jest niski, stan techniczny budynku dostateczny.

- budynek garażu o pow. użytkowej 22,29 m2. Budynek jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym Do budynku garażu przylega budynek gospodarczy (kurnik) o pow. użytkowej 19,95 m2.

 

Przedmiotowa nieruchomość została oszacowana na kwotę 367 000,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 275 250 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu

- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/11/2014 10:30

KM 390/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.01.2015r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 128 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 27/28, zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00075213/9. Prawo odrębnej własności nieruchomości lokalu wpisane jest na rzecz dłużnika (udział w prawie nr 1) w 1/2 części oraz osoby nie związanej z niniejszą egzekucją ( udział w prawie nr 2) w 1/2 części. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej KW nr KA1P/00058237/8, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 691/28 do dnia 05.12.2089r. oraz własności części wspólnych budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 345/10000 części.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 28 o pow. użytkowej 59,60 m2 usytuowany jest na 4 piętrze

( ostatnim) w budynku wielomieszkaniowym. Do lokalu przynależy piwnica nr 30 o pow. 3,67 m2.

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki , wc i przedpokoju. Z jednego pokoju wyjście na balkon ( loggię). Pokoje w układzie rozkładowym. Ekspozycja lokalu dwustronna.

 

Wartość 1/2 cz. udziału dłużnika w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego objętego KW

nr KA1P/00075213/9 wynosi 62 500 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 46 875 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/11/2014 10:28

KM 2513/13 i inne

                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.01.2015r. o godz. 9.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 (bud. wydz. rodzinnego)odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00014133/9 składającej się z dwóch przylegających do siebie niezabudowanych działek gruntu o nr 606/268 i 913/267 , zakrzewionych i zadrzewionych. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużników

w ustawowej wspólności.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki nr 606/268 o pow. 3 440 m2 oraz działki nr 913/267

o pow. 5 010 m2 o łącznej pow. 8 450 .

Nieruchomość położona jest w Studzionce w rejonie ulicy Leonida Teligi. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości najpierw nieutwardzona ulicą Teligi do jej końcowego odcinka, dalej pieszo ok. 500 m przez tereny leśne w kierunku Stawu Okrągły. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy wschodnim brzegu w/w stawu w ten sposób,że jej zachodnia granica stanowi część grobli. Działki tworzą teren

o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta.

 

Przedmiotowa nieruchomość oszacowana została na kwotę 15 000 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:11.250 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
27/11/2014 10:28

KM 816/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.01.2015r. o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Pszczynie sala 243 odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00040123/7 położonej w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz dłużnika .

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka gruntu nr 313/88 o pow. 371 m 2 o kształcie trapezu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 55,28 m2. Jest to budynek wolnostojący , parterowy z poddaszem użytkowym , niepodpiwniczony, wybudowany w technologii szkieletowej drewnianej. Budynek nie jest zgłoszony do użytkowania.

 

Nieruchomość KA1P/00040123/7 oszacowana została na kwotę 94 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:62.666,67 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.