...
Panel administracyjny
obieszczenie o licytacji nieruchomości
20/09/2016 08:23

KM 1860/13 i inne

 

                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.11.2016r. o godz.13.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 008 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału nr 3 w wys. 1/2 części w lokalu stanowiącym odrębny przedmiot prawa własności wraz z udziałem części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi (udział wynosi 388/10000) .

Lokal położony jest w miejscowości Pszczyna /Łąka ul. Sznelowiec 20/1. Powierzchnia użytkowa łączna wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 67,87 m2, w tym pow. użytkowa lokalu 62,88 m2, pow. pomieszczenia przynależnego, piwnicy 4,99 m2. Lokal mieszkalny znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym niskim, 2-klatkowym. Składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i ślepej łazienki z wc.

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest prowadzona księga wieczysta o nr  KA1P/00041625/3

w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Budynek ,w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działce nr 152/34 o powierzchni 1492 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1P/00038870/1 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

 

Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu wraz z udziałem

w częściach wspólnych oraz pomieszczeniach przynależnych została oszacowana na kwotę 121.336,00 - w tym wartość udziału dłużniczki w wys. 1/2 cz na kwotę 60 668,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania udziału tj. kwotę: 45.501,00 .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości - udziału (tj kwotę 6.066,80 ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razemnią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnianedalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczeinie o licytacji ruchomości
14/09/2016 15:36

KM 633/14

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.10.2016r. o godz. 15.00 w miejscowości 43-262 Kobielice, ul. Krzywa 19 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

(brutto)

łączna

(brutto)

 

1

 

Walec drogowy HAMM HD 13, rok. prod. 2003

1

39.900,00

39.900,00

2

 

Walec drogowy BOMAG BW 172D, rok. prod. 1991

1

31.400,00

31.400,00

 

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 


obwieszczeinie o licytacji ruchomości
09/09/2016 12:09

Kms 102/16

 

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarięPszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.10.2016r. o godz.15.00 w miejscowości Pszczyna, ul. Kaziemierza Wielkiego 3B/7 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Komoda , kolor ciemny orzech

( 5 szuflad)

1

600,00

600,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.


obwieszczeinie o licytacji ruchomości
07/09/2016 10:37

KM 2247/14, KM 275/13

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.10.2016r o godz. 14.30 w Bestwinie 43-512 ul. Krakowska 84 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika :Kloc Roman .

 

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna brutto

 

1

 

Sam.ciężarowy izotermiczny m-ki KIA K2500 nr rej. SPS 8A02, rok prod. 2007 ( niezgodność numeru VIN)

1

8.100,00

8.100,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


obieszczenie o licytacji nieruchomości
01/09/2016 12:15

KM 1009/14 i inne

                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08.11.2016r. o godz. 13.00 w Wydziale Cywilnym Sądu RejonowegoPszczynie ul. Bogedaina 14 , sala 008 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej , zapisanej w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00043797/3 położonej w Woli przy ul. Przemysłowej 10/72 , stanowiącej własność dłużników

w ustawowej wspólności małżeńskiej .

Lokal znajduje się na 3 piętrze , pełni funkcję lokalu mieszkalnego i stanowi odrębną nieruchomość

w budynku wielorodzinnym niskim. Składa się z 3 pokoi, łazienki, wc, kuchni i przedpokoju.

Z lokalem związane pomieszczenia przynależne tj. piwnica.

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z piwnicą wynosi 72,60 m2.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na nieruchomości gruntowej na działce o nr 1629/37 o pow. 7390 m2 będącej w prawie użytkowanie wieczystego, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1P/00039667/2 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Z lokalem związany jest udział części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz

z pomieszczeniami przynależnymi. Udział wynosi 726/48145.

 

Nieruchomość KA1P/00043797/3 oszacowana została na kwotę 118 220,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 78.813,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika :Bank PKO BP S.A

15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operatu szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie

(w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


obwieszczeinie o licytacji ruchomości
24/08/2016 11:12

KM 495/16

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski mający kancelarię  w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.09.2016r o godz.15.00 w miejscowości Pszczyna, ul. Opolczyka 2/15 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w .

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

 

1

 

Telewizor kol. m-ki MEDION 32 cale

1

500,00

500,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu

i czasie oznaczonym wyżej.

 

 


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.